Kildeskatt på renter og royalty mv.

Finansdepartementet har fremmet forslag om å innføre kildeskatt på renter, royalty og visse leiebetalinger som betales til nærstående. Hovedformålet er å demme ytterligere opp for overskuddsflytting ut av Norge. Forslaget er mindre omfattende enn forventet og regulerer blant annet ikke låne- og leieforhold mellom uavhengige parter.

Trekkpliktige betalinger skal som utgangspunkt skattlegges med 15 prosent (brutto), med mindre redusert sats følger av skatteavtale. Departementet foreslår at reglene innføres med virkning for betalinger som utføres fra 1. januar 2021.  Høringsfristen er 27. mai 2020.

Departementet foreslår for det første å innføre 15 prosent kildeskatt på renter som betales av norsk debitor til nærstående foretak hjemmehørende i et lavskatteland. Forslaget utfyller rentebegrensningsregelen, som på nærmere vilkår avkorter rentefradrag i Norge.

Med «lavskatteland» menes land hvor skattebelastningen for kreditor er lavere enn to tredjedeler av den skatten selskapet ville betalt dersom det hadde vært hjemmehørende i Norge. Forslaget bygger altså på samme lavskattelanddefinisjon som i fritaksmetoden og NOKUS-reglene.

Selskapene er nærstående dersom det er en direkte eller indirekte eierinteresse mellom dem på minst 50 prosent eller et selskap har en direkte eller indirekte eierinteresse i både betaleren og kreditor på minst 50 prosent. Nærståendebegrepet tilsvarer avgrensningen i rentebegrensningsregelen.

For det andre forslår departementet kildeskatt på leiebetalinger knyttet til immaterielle rettigheter (royalty) som betales til nærstående foretak. Dette gjelder uavhengig av om mottakeren er hjemmehørende i et lav- eller høyskatteland.

Høringsnotatet drøfter også innføring av kildeskatt på betalinger til nærstående for leie av visse fysiske eiendeler, som skip, fartøy, rigger mv., fly og helikopter. Dette vil blant annet kunne ramme konserninterne leieavtaler i petroleumssektoren og «bareboat»-avtaler. Departementet har ikke tatt endelig stilling til om de vil foreslå kildeskatt på slike betalinger, og sier de vil vurdere dette nærmere basert på de innspillene som mottas i høringsrunden.

For å oppfylle Norges forplikter etter EØS-avtalen, foreslår departementet en alternativ metode for selskaper hjemmehørende innen EØS. Det betyr at selskaper med kildeskatteplikt til Norge, og som er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet i EØS, kan velge å bli beskattet etter en nettometode, dvs. at de skattlegges med 22 prosent etter fradrag for kostnader direkte knyttet til leie- eller låneforholdet. Velges denne metoden må selskapet levere skattemelding til Norge.

Selskaper innenfor rederiskatteordningen foreslås unntatt fra kildeskatt på renter og leiebetalinger.

Det er debitor eller leietaker som er ansvarlig for trekk av riktig kildeskatt. Trekket skal foretas løpende i forbindelse med betalingene og skal, tilsvarende som for kildeskatt på utbytte, betales innen 7 dager.

Share aticle to
Loading video ...
close