Koronakrisen | Enkelte nye skattetiltak

Regjeringen presenterte i dag nye statlige tiltak i lys av Covid-19-utbruddet, herunder enkelte midlertidige skatte- og avgiftsendringer. Vi har oppsummert skattetiltakene så langt i dette nyhetsbrevet.
Bilde: Statsminister Erna Solberg og  finansminister Jan Tore Sanner orienterer i pressekonferanse 27. mars om tiltak for å støtte bedrifter og næringsdrivende, sikre arbeidsplasser og styrke næringslivet som rammes hardt av koronavirusutbruddet i Norge. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

 

Dagens forslag fra Regjeringen inkluderer:

 

  • Ytterligere reduksjon i den lave merverdiavgiftssatsen med ett prosentpoeng, fra 8 til 7 prosent med virkning fra 1. april til 31. oktober 2020. Satsen er normalt 12 prosent. Dette vil hjelpe bransjer som hotell og persontransport, kino og idrettsarrangementer.
  • Som tidligere varslet reduseres arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng for mai og juni, med forfall 15. juli. For bedrifter i sone V (nullsats) skal det kompenseres med 250 mill. kroner. Forslagene presenteres nærmere i RNB som legges fram i mai.
  • Andre termin av forskuddsskatten for personlige skattytere utsettes fra 15. mai til 15. juli 2020. Tidligere er det vedtatt å utsette betaling av første termin med forfall 15. mars til 1. mai. Denne blir ikke utsatt ytterligere.
  • Innbetalingsfristen for betaling av andre termin av forskuddsskatt for selskap mv. er allerede utsatt fra 15. april til 1. september 2020. Det er lagt til grunn at dette ikke skal gjelde naturressursskatt og grunnrenteskatt. Regjeringen foreslår nå av praktiske grunner at heller ikke innbetaling av forskuddsskatt på alminnelig inntekt for kraftforetak kan utsettes.

 

Samlede skatte- og avgiftstiltak for å møte virkningene av Covid-19-utbruddet:

Selskapsunderskudd

Aksjeselskap mv. som går med underskudd i 2020 kan tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av underskuddet mot beskattet overskudd fra de to foregående årene. Tiltaket medfører at selskapene får utbetalt skatteverdien av det avregnede underskuddet ved skatteoppgjøret i 2021.

Innbetaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende betaler forskuddsskatt i fire like store terminer i løpet av året. Det gis utsatt betaling av første termin av forskuddsskatten fra 15. mars til 1. mai 2020 og utsatt betaling av andre termin fra 15. mai til 15. juli 2020. Tredje og fjerde termin forfaller til vanlig tid, henholdsvis 15. september og 15. november 2020.

Innbetaling av selskapsskatt

Forskuddsskatten for selskap betales etterskuddsvis i året etter inntektsåret og forfaller til betaling i to like store terminer. Fristen for betaling av andre termin av forskuddsskatten for 2019 utsettes fra 15. april til 1. september 2020.

Utsatt betaling omfatter imidlertid ikke alminnelig inntekt, naturressursskatt og grunnrenteskatt for kraftforetak. Det gis heller ikke utsatt betaling av petroleumsskatt.

Arbeidsgiveravgift

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift for mars og april utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

Regjeringen vil komme tilbake med forslag om midlertidig reduksjon av arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng for mai og juni, med forfall 15. juli. Hovedsatsen for arbeidsgiveravgift er i dag 14,1 prosent. For bedrifter i sone V (nullsats) skal det kompenseres med 250 mill. kroner.

Formuesskatt

Eiere av bedrifter som går med underskudd kan få utsatt betaling av formuesskatt for inntektsåret 2020 med ett år. Dette kan redusere behovet for utbytte fra bedriftene for å dekke eierens formuesskatt. Formuesskatten må være minst 30 000 kroner for at eieren kan kreve slik utsatt skattebetaling.

Finansskatt

Fristen for innbetaling av lønnsdelen av finansskatten for mars og april utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. Fristen for betaling av andre termin av overskuddsdelen av finansskatten utsettes fra 15. april til 1. september 2020.

Merverdiavgift

Den lave merverdiavgiftssatsen reduseres fra 12 til 7 prosent med virkning i perioden 1. april til 31. oktober 2020, som typisk vil hjelpe persontransport- og hotellbransjen.

Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020. Det er ikke endring i leveringsfristene for mva-meldingene. Fristen for årsoppgave for primærnæringene er ikke utsatt.

Flypassasjeravgifter

Det gis midlertidig fritak fra flypassasjeravgift i perioden 1. januar til 31. oktober 2020 samt fritak fra lufthavnsavgifter.

Tvangsmulkt ved forsinket skatte- og avgiftsrapportering

Skatteetaten har besluttet å midlertidig stanse bruk av tvangsmulkt i a-ordningen, ved forsinket levering av skattemelding for personlige næringsdrivende og aksjeselskap (leveringsfristen er 31. mai) og ved forsinket levering av mva-melding for 1. og 2. termin (leveringsfrist hhv. 14. april og 10. juni).

Share aticle to
Loading video ...
close