Kutter i oljeproduksjonen fra norsk sokkel

Regjeringen varslet i går kveld et kutt i norsk oljeproduksjon på 250 000 fat per dag i juni og 134 000 fat per dag fra 1. juli 2020 og ut året. I tillegg vil oppstart på flere felt forsinkes til 2021. Kuttet tar utgangspunkt i en referanseproduksjon på 1 859 000 fat olje per dag, noe som gir en øvre grense for norsk oljeproduksjon på 1 609 000 fat per dag i juni og 1 725 000 fat per dag fra 1. juli og ut året. Den totale norske produksjonen i desember 2020 vil samlet være 300 000 fat per dag lavere enn det selskapene har planlagt for.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTBscanpix

Kuttet kommer etter ekstraordinært ministermøte i G20 der landene forpliktet seg til å gjøre nødvendige tiltak for å sikre stabilitet i energimarkedene og følger således beslutningen fra OPEC+ om produksjonskutt. IEA estimerer et fall i etterspørselen etter olje til 23 millioner fat på verdensbasis i 2. kvartal 2020 som en følge av de omfattende smittevernstiltakene som er iverksatt verden over. I tillegg til redusert etterspørsel har tilbudssiden økt betraktelig ettersom store mengder olje har endt på lager.

Etter petroleumsloven § 4-4 tredje ledd fastsetter Olje- og energidepartementet hvilke mengder olje som tillates produsert fra hvert enkelt felt, gjennom utstedelse av årlige produksjonstillatelser. Etter § 4-4 fjerde ledd kan Kongen i statsråd, når vektige samfunnshensyn gjør det nødvendig, fastsette andre produksjonsforløp enn det som er fastsatt eller godkjent i utstedte produksjonstillatelser.

Regjeringen viser til målet om en raskere normalisering av oljemarkedet, for derigjennom å unngå store svingninger i aktivitets- og investeringsnivået og ivareta hensynene til norsk økonomi og statens inntekter, som klare vektige samfunnshensyn som taler for regulering av produksjonen. Det forventes snarlig vedtak av Kongen i statsråd i tråd med gårsdagens melding.

Ved reduksjon av produksjonen på norsk sokkel, skal departementet etter petroleumsloven § 4-4 fjerde ledd i rimelig utstrekning søke å fordele reduksjonen forholdsmessig på de aktuelle petroleumsforekomster. Ved slik fordeling skal det tas særlig hensyn til langsiktige avtaler om levering av gass og til petroleumsforekomster som delvis ligger på en annen stats kontinentalsokkel.

I departementets melding angis at kuttet vil bli fordelt på enkeltfelt og gjennomført ved at det gis reviderte produksjonstillatelser. Kuttet gjøres på feltbasis – noe som også er lovens system – og vil fordeles «rettferdig». Reduksjonen i det enkelte selskap produksjon vil være et resultat av hvilken eierandel selskapet har i de feltene som omfattes av reduksjonsvedtaket.

Gass- og kondensatfelt samt grensefelt mot andre land vil ikke omfattes av vedtaket. I tillegg vil det være unntak for enkeltfelt der særskilte ressursforvaltningsmessige problemstillinger gjør seg gjeldende ved produksjonsregulering, herunder felt i sen halefase.

Produksjonskuttet tar utgangspunkt i en referanseproduksjon. Referanseproduksjonen er etablert med basis i opplysninger gitt ved søknad om produksjonstillatelse for 2020 og ved rapporteringen til nasjonalbudsjettprosessen gjennomført høsten 2019. Opplysningene er justert basert på informasjon fra selskapene i 1. kvartal 2020.

Før reguleringen gjennomføres for det enkelte felt, vil de berørte rettighetshetshaverne bli konsultert. I den forbindelse kan det åpnes for saklig begrunnede innspill til referanseproduksjonen og om særskilte ressursforvaltningsmessige problemstillinger gjør seg gjeldende for enkelte felt, som derfor bør unntas fra vedtaket om produksjonskutt.

Referanseproduksjonen inkluderer ikke felt der operatøren i nasjonalbudsjettprosessen innrapporterte forventet produksjonsstart i 2020, men der oppstart nå er forskjøvet til 2021, blant annet som følge av innførte smitteverntiltak. Dette gjelder feltene Yme, Martin Linge, Njord, Hyme, Bauge og Tor.

Produksjonsbegrensningen vil implementeres ved at Olje- og energidepartementet gir en revidert produksjonstillatelse for juni måned og perioden fra og med 1. juli 2020 til og med 31. desember 2020.

 

Share aticle to
Loading video ...
close