MAR trer i kraft 1. mars – Hva må du gjøre?

Market Abuse Regulation (MAR) har vært gjeldende i hele EU siden 2016. Den 1. mars 2021 trer den i kraft i Norge.

Hva må du gjøre når du er notert på Oslo Børs eller Euronext Expand:

Primærinnsidere:

  1. Oppdatere primærinnsidere i Newspoint. Hvem som er en «primærinnsider» etter MAR er forskjellig fra dagens regler. Selskapene må derfor ta stilling til hvem som er primærinnsidere etter MAR
  2. Oppdatere Newspoint med alle nærstående til primærinnsidere. I dag skal bare nærstående som eier aksjer eller andre rettigheter til aksjer i selskapet, registreres i Newspoint. Hvem som er en «nærstående» etter MAR er forskjellig fra dagens regler. Selskapene må derfor kontakte sine primærinnsidere for å innhente informasjon om deres nærstående og ta stilling til hvem som er nærstående til primærinnsidere etter MAR
  3. Endre prosedyrer for offentliggjøring av primærinnsidermeldinger. Etter MAR skal slike meldinger sendes fra primærinnsideren til selskapet og Finanstilsynet, mens selskapet er ansvarlig for å offentliggjøre meldingene. Hvilke transaksjoner/instrumenter som skal meldes blir utvidet. Selskapene må derfor endre sine rutiner og informere sine primærinnsidere om dette
  4. Endre prosedyrer for offentliggjøring av primærinnsidermeldinger for handler gjort av nærstående til primærinnsidere. I dag skal disse sendes av primærinnsider, men etter MAR er det den nærstående som er ansvarlig for å notifisere selskapet og Finanstilsynet, mens selskapet er ansvarlig for å offentliggjøre meldingen. Selskapet må informere primærinnsidere, og primærinnsidere må informere sine nærstående, om regelverket (og i praksis nye rutiner)
  5. Holde oversikt over volum av primærinnsideres handler. I dag skal alle primærinnsidertransaksjoner meldes, mens etter MAR inntrer offentliggjøringsplikten først der verdien i løpet av et kalenderår utgjør EUR 5000 (det er retningslinjer for beregning av valutakurser, verdi på opsjoner, mv). Hver handel innberegnes og man kan for eksempel ikke «nette» kjøp og salg
  6. Forholde seg til endring av frister for offentliggjøring av meldepliktige primærinnsiderhandler. I dag skal slike handler offentliggjøres med en gang og senest innen børsåpning påfølgende børsdag, mens under MAR er regelen med en gang og senest innen 3 dager etter handel
  7. Etablere prosedyre for «røde perioder» hvor primærinnsidere og selskapet selv ikke kan handle, som er 30 dager før offentliggjøring av påkrevde års- og delårsrapporter
  8. Etablere policy for selskapets innvilgelse av eventuelle unntak fra forbudet mot primærinnsideres handel i «røde perioder». MAR åpner for at selskapet kan gi unntak for primærinnsideres handel i «røde perioder» i visse ekstraordinære situasjoner
  9. Benytte et standardisert format for offentliggjøring av primærinnsidermeldinger. MAR fastsetter et eget format som skal benyttes for slike meldinger

Innsiderlister:

  1. Bruke ny mal for innsiderliste. Det er utarbeidet ny mal for innsiderliste etter MAR som inkluderer ytterligere krav til opplysninger enn dagens krav. Alternativt kan man kjøpe tekniske løsninger fra Oslo Børs eller andre tilbydere
  2. Endre rutiner over hvem som skal listeføres. I dag skal i utgangspunktet «enhver med tilgang» til innsideinformasjon på listen, mens MAR har en noe annen utforming relatert til definerte persongrupper
  3. Endre prosedyrer for listeføring ved at det skal sendes skriftlig bekreftelse til personer som innføres på innsiderlisten og at mottakere bekrefter at de er kjent med plikter/ansvar forbundet med slik informasjon
  4. Endre rutiner for outsourcing av plikten til å føre innsiderliste. I dag kan dette gjøres for eksempel av rådgivere mens selskapet uansett vil være ansvarlig, mens etter MAR kan selskapets rådgivere få et selvstendig ansvar for å føre innsiderlisten
  5. Vurdere om man skal etablere innsiderliste for såkalte «permanent insiders». Dette er nytt under MAR
  6. Vurdere rutiner for hvem som lovlig kan motta innsideinformasjon. MAR har en noe annen utforming av dette enn dagens regelverk

Offentliggjøring av innsideinformasjon:

  1. Antatt at definisjonen av hva som er «innsideinformasjon» ikke endres vesentlig
  2. Børsmeldinger som offentliggjør innsideinformasjon skal presisere at opplysningene er å anse som innsideinformasjon
  3. Det skal angis i børsmeldinger hvem i selskapet som offentliggjør opplysningene (samt dato og tidspunkt for offentliggjøringen, men dette skal genereres automatisk i Newsweb)
  4. Børsmeldinger skal offentliggjøres både på Newsweb og på hjemmesiden

Utsatt offentliggjøring:

  1. Endre prosedyrer for utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon ved at det skal dokumenteres at slik beslutning gjøres. MAR inneholder spesifikke innholdskrav til slik beslutning, inkludert hvem som er ansvarlig for dette i selskapet. Dokumentasjon for slik beslutning skal ved forespørsel oversendes Oslo Børs når innsideinformasjon offentliggjøres
  2. Merk at Oslo Børs opprettholder sin regel om straks å informere børsen ved beslutning om utsatt offentliggjøring, selv om dette ikke følger av MAR. Det forventes at dagens praktisering av at dette gjøres muntlig per telefon opprettholdes
  3. Etablere rutiner for at Oslo Børs skal underrettes skriftlig om at innsideinformasjon har vært utsatt når innsideinformasjonen offentliggjøres. Oslo Børs har opplyst at man vil kunne gjøre slik skriftlig underretning direkte i Newspoint. Merk at dette kommer i tillegg til den muntlige informasjonsplikten til Oslo Børs ved beslutning om utsatt offentliggjøring
  4. Det er under MAR fastsatt tekniske standarder for offentliggjøring, som kan være relevante for selskapenes rutiner

Tilbakekjøpsprogrammer – «safe harbour»:

  1. MAR har egne tekniske standarder for tilbakekjøp, men som ikke avviker vesentlig fra det som gjelder i dag
  2. Endre rutiner for offentliggjøring av kjøp av egne aksjer. I dag skal dette offentliggjøres med en gang og senest innen børsåpning påfølgende børsdag, mens etter MAR skal slike handler offentliggjøres senest innen 7 dager etter kjøp er foretatt
  3. Det er ikke lenger anledning til å øke daglig volum fra 25% til 50% ved særlig lav likviditet, slik regelverker er i dag

Kursstabilisering – «safe harbour»:

  1. MAR har egne tekniske standarder for kursstabilisering, men som ikke avviker vesentlig fra det som gjelder i dag
  2. Endre rutiner for offentliggjøring av kursstabiliseringstransaksjoner. I dag skal slike transaksjoner offentliggjøres etter utløpet av kursstabiliseringsperioden (maksimalt 30 dager), mens etter MAR skal slike handler offentliggjøres senest 7 dager etter at kjøp er foretatt

Endringer i børsens regler:

  1. MAR medfører behov for endringer i enkelte av Oslo Børs sine regler, som forventes å bli publisert av børsen i løpet av kort tid
  2. Selskapenes rutiner og manualer må oppdateres i henhold til børsens nye regler

De ulike markedsplassene:

For selskaper notert på Oslo Børs og Euronext Expand (tidligere Oslo Axess) er endringene betydelige, og praktisk særlig for primærinnsidere, listeføring og utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon som beskrevet ovenfor.

For selskaper med obligasjoner notert på Oslo Børs er det, i tillegg til det ovenfor nevnte, en viktig forskjell at handel med obligasjoner nå blir meldepliktig, samt at utsteder må registrere primærinnsidere og deres nærstående i Newspoint og informere disse om nye regler og rutiner.

For selskaper notert på Euronext Growth (tidligere Merkur Market) er endringene særlig omfattende, da slike selskaper tidligere ikke har vært underlagt full lovregulering (selv om Euronext Growth-reglene har inkludert av del av dette regelverket). Slike selskaper vil nå bli underlagt MAR på samme måte som selskaper notert på Oslo Børs og Euronext Expand, og må tilpasse sine rutiner og manualer til dette, herunder – i tillegg til ovennevnte – å inngå avtale om distribusjon av informasjon og tilrettelegge sine hjemmesider slik at informasjonspliktig informasjon kan offentliggjøres der (i tillegg til på Newsweb).

Hva kan BAHR bidra med:

 • Gi råd og veiledning om regelverket
 • Gjennomgang av interne rutiner og justere disse til å være i samsvar med MAR
 • Utarbeide nye rutiner og manualer for å overholde MAR
 • Avholde kurs og seminarer for styret og ledelsen
 • Bistå i overgangsfaser med overholdelse av MAR

MAR omhandler i korte trekk blant annet:

Definisjon av innsideinformasjon.

Håndtering av innsideinformasjon:

 • Forbud mot innsidehandel, tilskyndelse og rådgivning
 • Det er fastsatt eksempler på hvilke handlinger som i utgangspunktet ikke skal anses som innsidehandel
 • Informasjonsplikt av innsideinformasjon og utsatt offentliggjøring
 • Taushetsplikt og informasjonsrutiner
 • Listeføringsplikt

Forbud mot markedsmanipulasjon, inkludert:

 • «safe harbour» for tilbakekjøp av aksjer
 • «safe harbour» for stabilisering av verdipapirer i forbindelse med IPO mv

Regulering av «market soundings», dvs. sondering mot investorer (herunder ved å gi sensitiv informasjon) i forbindelse med plassering av verdipapirer og i forbindelse med oppkjøp/fusjon.

Regulering av primærinnsidere:

 • Listeføringsplikt over primærinnsidere og deres nærstående
 • Meldeplikt for handel av primærinnsidere og deres nærstående, både for aksjer, rettigheter til aksjer og obligasjoner
 • Innføring av «røde perioder» med forbud mot handel av primærinnsidere og deres nærstående

Regulering for å hindre og avsløre markedsmisbruk.

Investeringsanbefalinger.

Regulering av informasjon i media.

Myndighetskompetanse og samarbeid mellom EØS-myndigheter.

Gjelder fullt ut – og likt – for både Oslo Børs, Euronext Expand (tidligere Oslo Axess) og Euronext Growth (tidligere Merkur Market) – og både for aksjer, obligasjoner og enkelte andre verdipapirer.

Hva MAR ikke regulerer, eller forhold som ikke endres med MAR, blant annet:

 • Finansiell rapportering/års- og delårsrapporter: forblir som i dag
 • Flaggeplikt: forblir som i dag
 • Tilbudsplikt: forblir som i dag
 • Prospektplikt: forblir som i dag
 • Likebehandling og corporate governance: forblir som i dag
 • All informasjonspliktig informasjon offentliggjøres på Newsweb som i dag
 • Oslo Børs endrer ikke meldingskategoriene på Newsweb
 • Merk at Oslo Børs har egne bestemmelser om informasjonsplikt mv som ikke berøres/endres ved MAR (selv om børsen forventes om kort tid å offentlige endringer i sine regler som følge av MAR)

MAR er et omfattende regelverk med svært detaljerte regler og krav. Innholdet i dette nyhetsbrevet er ikke fullstendig og skal ikke anses som juridisk rådgivning.

Share aticle to
Loading video ...
close