Ny dom fra Arbeidsretten om ansiennitet – betydning for omorganiserings- og permitteringsprosesser

Arbeidsretten avsa nylig en dom som avklarer hvordan ansiennitet skal beregnes ved nedbemanning og permittering. Det klare utgangspunktet er det er sammenhengende ansettelsestid som skal medregnes. Arbeidstakere som slutter i virksomheten og senere ansettes, vil normalt få beregnet ansienniteten med virkning fra det nye tiltredelsestidspunktet. Det finnes likevel noen unntak.

Av: Partner Tarjei Thorkildsen, advokat Tor Olav Carlsen og advokatfullmektig Fredrik Hartweg

BAHR mener

Arbeidsretten har gitt en viktig avklaring om hva som skal medregnes når ansiennitet skal beregnes ved nedbemanning eller permittering. Selv om det i mange tilfeller gjøres unntak fra ansiennitet ved utvelgelse av overtallige eller hvem som skal permitteres, vil dommen få betydning for saksbehandling og konklusjoner i mange omorganiseringsprosesser og lignende. Selv om den konkrete saken gjaldt Hovedavtalen i Spekter-området, har dommen betydning for anvendelse av ansiennitetsregler etter andre hovedavtaler i arbeidslivet, herunder Hovedavtalen LO-NHO. Synspunktet om at det er naturlig å ta utgangspunkt i sammenhengende tjeneste i virksomheten, vil også kunne få betydning i andre sammenhenger der lengden på ansettelsesforholdet har betydning.

Presiseringen som skjer ved Arbeidsrettens dom innebærer at arbeidsgiver normalt skal legge siste ansettelsesdato til grunn ved vurdering av de ulike arbeidstakernes ansiennitet. Men vi presiserer at det må gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfellet og at total ansettelsestid i virksomheten (dvs. inkludert eventuelle ansettelsesperioder før avbruddet) vil være et saklig moment som kan tas i betraktning dersom virksomheten ønsker å fravike ansienniteten.

Kort om faktum i saken

Bakgrunnen for saken var en større permitteringsprosess i Avinor Flysikring AS som følge koronapandemien. I forbindelse med utvelgelsen av ansatte la Avinor Flysikring til grunn at ansiennitet i virksomheten skulle følges. Enkelte flygeledere hadde i perioden 2005-2006 sagt opp sine stillinger for å tjenestegjøre hos utenlandske arbeidsgivere, for senere å returnere til Norge og bli ansatt på ny i Avinor. Avbruddsperiodene varierte fra omkring 11 måneder til over tre år.

Hovedspørsmålet i saken var om ansiennitetsbegrepet etter Hovedavtalen mellom Spekter og NFF skulle forstås som sammenhengende ansiennitet (slik at siste ansettelsesdato er avgjørende for beregningen), eller om det var den sammenlagte ansettelsestiden som gjaldt (slik at også tidligere ansettelsestid medregnes, bare avbrutt av tiden man var ute).

Nærmere om Arbeidsrettens konklusjoner

Arbeidsretten legger til grunn at reguleringene om ansiennitet knyttet til oppsigelse/nedbemanning og permittering i Hovedavtalene i Spekter er basert på Hovedavtalen LO-NHO. Etter å ha konkludert med at LO og NHO ikke på generelt grunnlag har tatt stilling til hvordan ansiennitet skal beregnes, påpeker Arbeidsretten at det tidligere ikke har vært noen avgjørelse fra Arbeidsretten som løser sakens spørsmål.

Arbeidsretten peker i sin vurdering spesielt på at «opparbeidelse av erfaring og kompetanse og forventninger om vern tilsier at ansienniteten som utgangspunkt bygger på en sammenhengende tjenestetid i stillingen, og at avbrudd i tjeneste på grunn av oppsigelse fra arbeidstakers side, avbryter tjenestetiden».

Selv om Arbeidsretten konkluderer med at utgangspunktet er at sammenhengende ansettelsestid skal legges til grunn, påpeker Arbeidsretten at det må gjøres en konkret vurdering.

I den aktuelle saken hadde Avinor Flysikring AS en intern omstillingspolicy som fastsatte at det var sammenhengende ansiennitet som lå til grunn ved beregning. Arbeidsretten så for øvrig ingen omstendigheter som tilsier at man skulle fravike utgangspunktet om å legge til grunn sammenhengende ansettelsestid ved beregning av ansiennitet ifm. permittering eller omorganisering.

Arbeidsretten la for øvrig til grunn at avbruddsperiodene på omkring 11 måneder eller mer ikke tilsa unntak fra utgangspunktet om at ansiennitet skal regnes fra siste tiltredelsesdato.

BAHR representerte arbeidsgiversiden i saken, dvs. Avinor Flysikring AS og Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Dommen kan leses og/eller lastes ned ved å klikke på linken nedenfor.

Download Les dommen her. AR-2021-16 - sak 31-2020
Share aticle to
Loading video ...
close