Ny stortingsmelding – endringer i kvotesystemet for fiskeriene

Regjeringen la fredag 21. juni frem en stortingsmelding om et fremtidsrettet kvotesystem. I dette nyhetsbrevet gir vi en oversikt over hovedpunktene i stortingsmeldingen.

 

Formål om et enklere og mer fleksibelt kvotesystem

Kvotesystemet regulerer hvordan de viltlevende marine ressursene kan høstes og i hvor stort omfang. Fisketillatelsene reguleres i dag av deltakerloven, mens fiskekvotene reguleres av havressurslova. Deltakerloven gir hjemmel til å begrense kapasiteten i fiskeflåten, mens havressurslova gir hjemmel til å begrense det enkelte fartøys fiske og fangst. Samlet regulerer de hvordan ervervsmessig fiske og fangst kan skje.

I NOU 2016: 26 konkluderte Eidesen-utvalget med at dagens kvotesystem er unødvendig komplisert, både for næring og forvaltning. Dette synspunktet fikk også bred støtte i høringsrunden. På bakgrunn av dette, har Nærings- og fiskeridepartementet nå foreslått flere tiltak som skal sørge for et enklere, mer fleksibelt og et mer effektivt system for fiskerinæringen.

I stortingsmeldingen fremheves målet om en bærekraftig forvaltning som et av de mest sentrale. I tillegg fremheves målene om en økt verdiskaping i fiskerinæringen, bedre utnyttelse av hele fisken og ønsket om en aktivitet langs hele kysten. Dette er alle mål som er i tråd med formålsbestemmelsene i deltakerloven § 1 og havressurslova § 1.

Oversikt over hovedtiltakene i stortingsmeldingen

  • Det innføres en ny fiskeritillatelse, til erstatning for dagens spesielle tillatelser (også kalt konsesjoner) og deltakeradganger. Følgelig foreslås det at man i fremtiden kun skal operere med én tillatelse i tillegg til ervervstillatelsen.
  • Det skal opprettes en markedsplass for utveksling av kvoter, inkludert en ordning for utleie av kvoter fra en kvotebeholdning. Dette vil formelt sett tillate en overføring av kvoter mellom ulike aktører i næringen. Kvoteutvekslingsordningen skal begrenses til ut- og innleie av maksimalt henholdsvis 20 og 50 prosent av verdien av fartøyets kvoter.
  • Dagens strukturkvoteordning vil videreføres med en noe endret innretning. Ved bruk av strukturkvoteordningen avkortes kvotefaktorene med 10 prosent som tilfaller en kvotebeholdning. I tillegg kan det nevnes at fartøyeier gis mulighet til å søke om konvertering av strukturkvoter til kvotefaktorer med 15 års lengre varighet enn någjeldende tidsbegrensning.
  • Pliktsystemet videreføres med noen endringer. Bearbeidingsplikten blir mer fleksibel, men bearbeidingskravet for torsk økes fra 70 til 75 prosent.
  • I kystflåten innføres det en gruppeinndeling av fartøy etter faktisk lengde, og grensen på 21 meters fartøylengde i Finnmarksmodellen vil bli videreført.
  • Rammebetingelsene for sjarkflåten foreslås endret. For fartøy under 11 (13) meter innføres det en næringsfinansiert kondemneringsordning. I tillegg vil gruppeinndelingen etter hjemmelslengde erstattes av en gruppeinndeling etter faktisk lengde.
  • Rekrutteringsordninger for fiskere under 30 år opprettholdes og videreutvikles.

To strategier for helårs arbeidsplasser

I tillegg til en gjennomgang av kvotesystemet legges det også frem to strategier – en for helårs arbeidsplasser og en for bruk av hele fisken (restråstoff). Bakgrunnen for disse strategiene er regjeringens ønske om flere trygge og attraktive arbeidsplasser i sjømatnæringen og i sjømatindustrien. Mulighetene for å tilby helårs arbeidsplasser er nært knyttet til industriens konkurransekraft. Regjeringen foreslår derfor tiltak som skal styrke fiskeindustriens konkurransekraft.

Videre behandling av forslaget til regjeringen

Det legges derfor opp til at departementet i etterkant av fremleggelsen av denne meldingen vil sende på alminnelig høring et forslag til de lovendringer som er nødvendige for å gjennomføre tiltakene i meldingen. Behovet for lovendringer vil i hovedsak gjelde to kapitler i deltakerloven og ett kapittel i havressurslova. Det dreier seg om deltakerlovens kapittel 3 om spesielle tillatelser og kapittel 4 om særlige begrensninger i fiske og fangst. I tillegg gjelder dette havressurslovas kapittel 3 om fangstmengde og kvoter.

Etter at høringsrunden er gjennomført tas det sikte på å utarbeide en lovproposisjon som vil bli lagt frem for Stortinget slik at den kan behandles parallelt med denne meldingen.

Download Stortingsmelding - Et kvotesystem for økt verdiskapning
Share aticle to
Loading video ...
close