Nye informasjonsplikter for institusjonelle investorer og kapitalforvaltere

Stortinget vedtok den 3. desember 2019 nye informasjonsplikter for institusjonelle investorer og kapitalforvaltere som gjennomfører deler av endringsdirektiv (EU) 2017/828 (Shareholder Rights Directive II/SRD II). Reglene innebærer at institusjonelle investorer og kapitalforvaltere skal utarbeide og offentliggjøre retningslinjer for aktivt aksjeeierskap som beskriver hvordan aktivt eierskap integreres i investeringene. Dersom dette ikke gjøres må virksomhetene offentliggjøre en forklaring på hvorfor de ikke har utformet retningslinjer for aktivt aksjeeierskap. Vi vil i dette nyhetsbrevet se kort på de nye reglene og hva de innebærer.
The Norwegian Parliament building. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Virkeområde

De aktuelle reglene i SRD II gjelder for «institusjonelle investorer» og «kapitalforvaltere». «Institusjonelle investorer» er livsforsikrings- og pensjonsforetak. «Kapitalforvaltere» er verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenesten porteføljeforvaltning, forvaltere av alternative investeringsfond og forvaltere av verdipapirfond.

Både «institusjonelle investorer» og «kapitalforvaltere» pålegges med de nye reglene å ha retningslinjer for aktivt eierskap (ofte benevnt «Shareholder Engagement Policy») i aksjer tatt opp til handel på regulert marked som ligger i eller driver virksomhet i EØS, eller en forklaring på hvorfor foretaket ikke har slike retningslinjer. Retningslinjene eller forklaringen skal være offentlig og kostnadsfritt tilgjengelig på foretakets nettside. Foretaket skal årlig offentliggjøre en redegjørelse for hvordan retningslinjene er gjennomført.

SRD II gjelder kun for EØS-land, men også utenfor EØS-området er det vanlig at kapitalforvaltere har slike retningslinjer (jf. for eksempel «Polices and Procedures on Proxy voting» som man typisk vil se for kapitalforvaltere etablert i USA).

Livsforsikrings- og pensjonsforetak som investerer i aksjer tatt opp til handel på regulert marked som ligger i eller driver virksomhet i EØS, skal også offentliggjøre en redegjørelse om hovedelementene i foretakets investeringsstrategi. Hvis foretaket har utkontraktert kapitalforvaltningen, skal hovedelementene i avtalen med forvalteren offentliggjøres. Verdipapirforetak med tillatelse til å yte porteføljeforvaltning, forvaltere av alternative investeringsfond og forvaltere av verdipapirfond som har et mandat fra livsforsikrings- eller pensjonsforetak skal årlig gi disse de nødvendige opplysninger slik at livsforsikrings- eller pensjonsforetaket kan oppfylle sin forpliktelse til å utarbeide redegjørelsen. Informasjonen skal være offentlig og kostnadsfritt tilgjengelig på livsforsikrings- eller pensjonsforetakets nettside.

Endringene i de relevante lovene er ennå ikke trådt i kraft, men det forventes at dette vil skje innen kort tid da de aktuelle EU-reglene allerede er gjeldende.

BAHR mener

Lovendringene bidrar til oppfyllelse av Norges EØS-rettslige forpliktelser, og er således nødvendige. Vi vil anta at de fleste «institusjonelle investorene» og «kapitalforvalterne» i Norge allerede oppfyller de kravene som stilles, og det vil således neppe være særlig tungt å tilpasse seg de nye reglene. Når det er sagt kan det være hensiktsmessig å benytte denne anledningen til å ta en gjennomgang av de retningslinjer man har, blant annet for å forsikre seg om at alle relevante forhold er hensyntatt.

Share aticle to
Loading video ...
close