Nye prospektregler fra 21. juli gjør låneprogram mer attraktivt for flere obligasjonsutstedere

EUs prospektforordning trer i kraft 21. juli 2019 og vil medføre betydelige endringer i dagens prospektregelverk, både for aksjeutstedere og obligasjonsutstedere.

En praktisk viktig endring for det norske obligasjonsmarkedet er at «tap issues» i allerede børsnoterte obligasjoner vil kreve prospekt dersom obligasjonene som utstedes i en «tap issue» overstiger 20% av obligasjonene som allerede er utstedt og notert. 20%-grensen beregnes løpende over 12 måneder på det enkelte lån/ISIN.

Dagens norske praksis er at det ikke gjelder noe krav om noteringsprospekt for «tap issues» i obligasjonslån som allerede er børsnotert. De fleste norske, børsnoterte obligasjonslån noteres på basis av et godkjent registreringsdokument og verdipapirdokument for den spesifikke utstedelsen, noe som innebærer at man etter 21. juli vil måtte utarbeide og få godkjent et nytt verdipapirdokument/prospekt ved «tap issues» som overstiger 20 %-grensen. Siden godkjennelse etter 21. juli skal skje etter de nye prospektreglene, vil utstedere med registreringsdokument godkjent etter dagens regler måtte utarbeide og få godkjent nytt registreringsdokument samtidig som verdipapirdokumentet.

Ved prospektpliktige «tap issues», hvor det ikke foreligger et gyldig prospekt, må de nye obligasjonene registreres på et midlertidig ISIN i verdipapirregisteret i påvente av godkjent prospekt. Obligasjonene kan overføres til ordinært ISIN for det noterte lånet når godkjent prospekt foreligger. Oslo Børs har uttalt at dersom midlertidig ISIN ikke er hensyntatt i låneavtalen, legger børsen til grunn at det må inngås en endringsavtale for å åpne for midlertidig ISIN. Nordic Trustee vil utarbeide slike endringsavtaler for eksisterende obligasjonslån.

Utstedere som har etablert låneprogram (f.eks. et EMTN-program) med grunnprospekt («base prospectus») som er godkjent før 21. juli, kan fritt benytte sitt grunnprospekt til å utstede nye obligasjoner, inkl. «tap issues» etter 21. juli. Grunnprospekter er gyldig i 12 måneder og trenger ikke oppdateres før de utløper. Låneprogrammer som oppdateres etter 21. juli må følge nye prospektregler, men det vil heller ikke her bli krav om nytt prospekt ved etterfølgende «tap issues», uansett størrelse.

De nye prospektkravene for «tap issues» innebærer at norske foretak som regelmessig utsteder obligasjoner fremover bør vurdere å etablere låneprogram i stedet for å benytte en kombinasjon av registreringsdokument og verdipapirdokument. BAHR har lang erfaring med etablering og oppdatering av låneprogrammer for både finansinstitusjoner og industriselskaper, og bistår jevnlig tilretteleggere og utstedere med låneprogrammer. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere nærmere.

Ny prospektforordning - nyheter og praksisendringer
Share aticle to
Loading video ...
close