Kapitalforvaltning | Statsbudsjettet 2021 – Ingen negative overraskelser

Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2021. Forslaget inneholder (som forventet) få skatte- og avgiftsendringer, og desto færre av særlig interesse for kapitalforvaltere.

De fleste endringene dreier seg om justeringer av satser og mindre tilpasninger for å gjøre livet litt «enklere» for næringslivet og ansatte. I tillegg foreslås kildeskatt på renter, royalty og rentebetalinger i noen snevre tilfeller. Forslaget til statsbudsjett innebærer dermed i det store og hele at de skattemessige rammebetingelsene for kapitalforvaltere er stabile. Av de ulike forslagene er det verdt å trekke frem følgende:

  • Innføre 15 % kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger for visse rigger, helikoptre, mv. i enkelte snevre tilfeller. Nærmere bestemt begrenses kildeskatten på renter f.eks. til tilfeller der rentene betales til et annet konsernforetak i lavskatteland. Dette innebærer at ulike fonds- og investeringsstrukturer i stor grad vil være skånet fra kildeskatten på renter, da kildeskatten verken rammer renter til eksterne eller til konsernselskaper i normalskatteland.
  • Øke verdsettelsesrabatten for arbeidende kapital i formuesskatten til 45 % (opp fra 35 %). Dette har først og fremst betydning for norske personer som har formuen plassert i f.eks. norske aksjeselskaper, og som nå får økt verdsettelsesrabatt på denne delen av formuen.
  • Øke skattefri rabatt for ansattes aksjekjøp i arbeidsgiverselskapet til 25 % (opp fra 20 %), og samtidig øke den årlige maksgrensen på den skattefrie rabatten til kr 7.500 (opp fra kr 5.000). Denne rabattordningen forutsetter at den er allment tilgjengelig for ansatte i virksomheten, og kan f.eks. kombineres med andre incentivordninger i virksomheten (slik som aksjeinvesteringer på markedsvilkår, bonus, opsjoner, mv. rettet mot ulike grupper av ansatte).
  • Oppjustering av renteinntekt på lån fra personlig aksjonær. Dagens regler innebærer at renter på lån fra personlig aksjonær til aksjeselskap beskattes som aksjeutbytte (for å likestille virkningen av slikt lån med egenkapitalfinansiering). For å sikre ytterligere likestilling foreslås det at renteinntekten skal oppjusteres med en faktor på 1,44 i skattleggingen (slik også aksjeutbytte betalt til personlig aksjonær skal oppjusteres ved skattleggingen). Det innebærer at rente-inntektene blir gjenstand for effektiv beskatning på 31,68 % (opp fra 22 %). Dette gjelder kun for personlige aksjonærer (ikke selskaper) som yter lån til aksjeselskap, og får derfor i praksis begrenset betydning for de fleste kapitalforvaltere.
  • Hjemmekontor i Norge ikke fast driftssted (skattepliktig filial) for utenlandsk arbeidsgiver. På grunn av COVID-19 er det flere norske arbeidstakere som jobber for utenlandske arbeidsgivere på hjemmekontor i Norge (fremfor å reise til det aktuelle utland). Det foreslås en tidsbegrenset regel som gjør at denne situasjonen alene ikke skal gi den utenlandske arbeidsgiveren et fast driftssted (skattepliktig filial) til Norge. Det kan for eksempel ha betydning der norske ansatte av utenlandske kapitalforvaltere jobber hjemmefra på grunn av COVID-19, og som i så fall kan gjøre dette uten å skape risiko for skattepliktig filial i Norge. Denne regelen er rent skatterettslig og påvirker ikke vurderingen av om denne typen tilstedeværelse utgjør en «filial» under selskapsrettslige eller finansregulatoriske regler.
Share aticle to
Loading video ...
close