Arbeidsrett | Nytt lovforslag om å innføre (enda) flere og mer tyngende plikter for arbeidsgiver

Regjeringen forslår nå endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven. Lovforslaget skal gjennomføre EUs arbeidsvilkårsdirektiv (direktiv 2019/1152, og begrunnes med at lovendringene skal bidra til å sikre arbeidstakere mer forutsigbare og trygge arbeidsforhold, se Prop. 130 L (2022-2023). Lovforslaget innebærer blant annet nye regler om hva som skal inkluderes i ansettelsesavtalen og enkelte endringer i prøvetidsbestemmelsene. Det foreslås også nye regler som gir ansatte en rett til å forespørre arbeidsgiver om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår.

BAHR mener 

Lovforslaget innebærer at kravene til hva ansettelsesavtalen må inneholde av reguleringer og opplysninger utvides. Selv om departementet i proposisjonen understreker at lovforslaget ikke tar sikte på å trekke opp grensene for styringsretten eller endre de grenser som i dag gjelder, vil likevel mer informasjon i arbeidsavtalene kunne innebære at det fremover blir flere vanskelige tolkningsspørsmål.  

For å sikre seg fleksibilitet, bør arbeidsgiver vurdere å innta tydelige endringsforbehold i fremtidige ansettelsesavtaler og presisere hvilke reguleringer i ansettelsesavtalen som kun er til informasjon.  

Lovforslaget vil etter vår oppfatning også innebære merarbeid i form av ytterligere administrasjon og papirarbeid innenfor kortere frister enn det som er gjeldende rett.   

Tidspunktet for ikrafttredelse av de foreslåtte nye reglene er ikke behandlet i forslaget. Men det er uansett verdt å merke seg allerede nå at de nye informasjonspliktene knyttet til innhold i ansettelsesavtalen og utsendelse av arbeidstakere til utlandet også skal gjelde for eksisterende arbeidsforhold. Det er imidlertid lagt opp til en overgangsregel for eksisterende ansettelsesforhold ved at arbeidsgiver i eksisterende ansettelsesforhold pålegges å utlevere eller supplere eksisterende ansettelsesavtaler innen to måneder etter anmodning fra arbeidstaker.  

Oversikt over de nye reglene i lovforslaget  

Nedenfor følger en kortfattet og skjematisk oversikt over hvilke endringer som foreslås:  

 

 

Les hele lovforslaget her.

 

Share aticle to
Loading video ...
close