Nyhetsbrev | Finans | Nye kapitalkrav som følge av norsk gjennomføring av CRD IV/CRR

Finanstilsynet publiserte 30. april et høringsnotat og forskriftsforslag om norsk gjennomføring av EUs soliditetsregelverk for banker, som består av kapitalkravsdirektivet (CRD IV) og kapitalkravsforordningen (CRR). Disse EU-reglene er foreløpig ikke inntatt i EØS-avtalen, men har langt på vei blitt gjennomført i norsk rett gjennom bestemmelser i finansforetaksloven, verdipapirhandelloven og tilhørende forskriftsverk.

CRDIV og CRR forventes inntatt i EØS-avtalen om kort tid, og det er derfor nødvendig å tilpasse norske regler slik at det blir fullt ut samsvar mellom norsk rett og EU-bestemmelsene. Finanstilsynets foreslår i den forbindelse å oppheve kapitalkravsforskriften, beregningsforskriften (Del B) og enkelte andre forskrifter, og implementere CRR og CRD IV fullt ut gjennom endringer i gjenværende lovverk, primært CRR/CRDIV-forskriften, finansforetaksloven og finansforetaksforskriften.

I nyhetsbrevet redegjør vi kort for de viktigste endringene i norske bankers kapitalkrav som følge av implementeringen.

Les hele nyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close