Nyhetsbrev nr. 7/2018 – Kapitalforvaltning | Gjennomføring av MiFID II i Norge

Det nye verdipapirmarkedsdirektivet med tilhørende delegerte rettsakter – MiFID II – trådte i kraft i EU fra 3. januar 2018. I Norge har vi siden 1. januar 2018 hatt en midlertidig løsning med tilsvarende regler gjennomført i forskrifts form, men uten at verdipapirhandelloven er endret.

Finanskomiteen behandlet den 22. mai 2018 Finansdepartementets forslag til endring av verdipapirhandelloven for gjennomføring av MiFID II i Norge. Finanskomiteens forslag (Innst. 293L (2017-2018)) vil bli behandlet første gang i Stortinget den 31. mai 2018. Dato for andre behandling i Stortinget og sanksjonering av Kongen i statsråd er ennå ikke fastsatt.

Det ser dermed ut til at perioden med det lovgivningstekniske kompromisset, blant annet begrunnet i å unngå at norske aktører ble sett på som aktører fra «tredjestat» (stat utenfor EØS-området) i EU-land, nå snart kan gå mot sin slutt.

Les hele nyhetsbrevet
Share aticle to
Loading video ...
close