Tvisteløsning | Advokatansvar – har DU kontroll på fristens utgangspunkt og avbrudd i Aktørportalen?

Aktørportalen har vært obligatorisk i fem måneder, og innebærer en rekke fordeler for aktørene og retten. Innfasingen av Aktørportalen har likevel også budt på utfordringer, ikke minst ved beregningen av preklusive frister. Høyesterett har det siste året avklart flere spørsmål knyttet til fristers utgangspunkt og fristavbrudd ved bruk av Aktørportalen.
Foto: Erik N.H. Krafft

Fristutgangspunkt

Tilsvarsfrist ved stevning og frist for anke over dommer og kjennelser løper som hovedregel fra henholdsvis stevningen og avgjørelsen er forkynt. Spørsmålet om når forkynnelse skjer ved bruk av Aktørportalen, er i utgangspunktet løst i ELSAM-forskriften § 9. Bestemmelsen slår fast at forkynnelsestidspunktet er fem virkedager etter at dokumentet er gjort tilgjengelig i Aktørportalen, slik som ved postforkynnelse. Problemet er at forskriftsbestemmelsen ennå ikke er trådt i kraft, grunnet manglende funksjonaliteter i Aktørportalen (Prop.62 L (2017-2018) side 19).

Høyesteretts ankeutvalg klargjorde i HR-2018-327-U at forkynnelse skjer når dokumentet er gjort tilgjengelig i Aktørportalen. Ankeutvalget bygde på at forkynnelse i Aktørportalen er en form for under-håndsforkynnelse, som anses skjedd den dagen dokumentet er kommet frem til prosessfullmektigens kontor.
Ankeutvalget har også vurdert andre problemstillinger for ankefristens utgangspunkt. Flere prosessfullmektiger har opplevd ikke å få varsel om at avgjørelser er gjort tilgjengelig i Aktørportalen. Betydningen av manglende varsel ble vurdert av ankeutvalget i HR-2018-2429-U, uten at ankeutvalget konkluderte i dette spørsmålet. Ankeutvalget ga i stedet oppfriskning begrunnet blant annet med manglende varsel og at regelverket er uklart hva gjelder konsekvensene av manglende varsel.

Den såkalte todagersregelen (se Rt-2004-658 og Rt-2013-1178) er påberopt i flere saker for anke-utvalget. Regelen innebærer at en frists utgangspunkt kan forskyves med opptil to dager ved kortvarig fravær fra kontoret når forkynningen mottas. Ankeutvalget har lagt opp til at regelen også gjelder ved forkynnelser i Aktørportalen, men den har ikke fått konkret anvendelse i de sakene der den har vært påberopt, se HR-2018-327-U og HR 2018 977-U. I LB-2018-177271 la Borgarting lagmanns¬rett til grunn at todagersregelen ikke gjaldt fordi prosessfullmektigen, tross kortvarig fravær fra kontoret, hadde fått kjennskap til domsresultatet. Hensynet bak todagersregelen er å utsette fristens utgangspunkt til tidspunktet da prosessfullmektigen fikk eller burde ha fått kjennskap til forkynnelsen. Aktørportalen gir prosessfullmektiger mulighet til å gjøre seg kjent med prosess¬dokumenter tross fysisk fravær fra kontoret. Det synes derfor mer risikabelt å basere seg på todagersregelen for å overholde frister etter innføringen av Aktørportalen.

Fristavbrudd

Sist i rekken av avgjørelser fra Høyesterett og ankeutvalget er Høyesteretts dom i HR-2019-231-A i sak mellom Genfoot Inc og SCHENKERocean Ltd. Ankende part hadde rettidig sendt anke ved (fysisk) post, ikke i Aktørportalen. Anken ble inngitt før bruk av Aktørportalen ble obligatorisk, jf. forskrift 10. august 2018 nr. 1230, som trådte i kraft 15. september 2018. Høyesterett kom til at muligheten for å avbryte en frist ved innsendelse i Aktørportalen ikke avskjærer muligheten til å avbryte fristen gjennom vanlig postlegging. Men anken ble altså sendt på et tidspunkt bruk av Aktørportalen var frivillig. Høyesteretts begrunnelse indikerer at det samme også gjelder for fristavbrudd nå som bruk av Aktørportalen er obligatorisk. Dommen foranlediget en oppdatering av domstolenes felles retningslinjer for bruk av Aktørportalen og brukervilkårene til Aktørportalen. Selv om det er forskjeller i grunnlaget for bruk av Aktørportalen før og etter bruk ble obligatorisk, må det etter dette antas at Høyesteretts konklusjon i HR-2019-231-A også gjelder ved obligatorisk bruk av Aktørportalen. De oppdaterte felles retningslinjene slår nå fast at dersom frist¬avbrudd skjer ved postlegging eller epost, skal forsendelsen i tillegg sendes i Aktørportalen, så vidt dette er teknisk mulig. Retningslinjene sier ingenting om når forsendelse i Aktørportalen må skje.

HR-2019-231-A er fulgt opp av Borgarting lagmannsrett i LB 2018-187058. Lagmannsretten fant at et tilsvar til stevning var rettidig inngitt per post og epost, selv om tilsvaret var inngitt i Aktørportalen først dagen etter fristen. Forsinkelsen var begrunnet med at det ikke var opprettet sak i Aktørportalen. Lagmannsretten poengterte at det i alle tilfeller ville vært grunnlag for oppfriskning.
I LF-2018-159321 konkluderte imidlertid Frostating lagmannsrett med at det ikke var fristavbrytende å laste opp et dokument på feil sak i Aktørportalen (kjennelsen er rettskraftig).

Lærdommer

Erfaringene fra innfasingen av Aktørportalen, og ankeutvalgets praksis, gir grunnlag for iallfall tre lærdommer for prosessfullmektiger:

• Følg regelmessig med i Aktørportalen, selv om du ikke har fått varsel om nye dokumenter, og ha en rutine for registrering og oppfølgning av frister.
• Stol ikke på at todagersregelen kommer deg til unnsetning.
• Ikke vent til siste øyeblikk, dvs. fristens (antatte) siste dag, med å inngi tilsvar eller anke, med mindre det er absolutt nødvendig.

Share aticle to
Loading video ...
close