Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) | Finanstilsynet anbefaler ingen vesentlige endringer i dagens regelverk

Finansdepartementet ba i brev av 14. februar 2017 Finanstilsynet om å vurdere ulike sider av det norske regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Finanstilsynet ble særskilt anmodet om å vurdere (i) om koblingene mellom eierbankene og OMF-foretakene utgjør en særskilt risiko som bør avhjelpes gjennom endringer i regelverket for OMF (ii) om kravet til overpantsettelse bør være høyere enn dagens krav på 2 prosent (iii), om kapitalkravet bør styrkes for systemviktige OMF-foretak og (iv) om det er behov for å harmonisere det norske regelverket med felleseuropeiske regler som forventes innført i EU.

Les vårt nyhetsbrev
Share aticle to
Loading video ...
close