OCEAN | Stort potensiale for bærekraftig vekst med nytt tillatelsesregime for havbruk til havs

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring et forslag om et eget tillatelsesregime for havbruk til havs. Høringsforslaget er det første som sendes på høring for etablering av et regulatorisk rammeverk for oppdrettsvirksomhet til havs, og er en viktig milepæl i det som kan markere en ny æra innen havbruk. Høringsfristen er satt til 2. mai 2022.

1. Nye yttergrenser for produksjonsområdene

Det nye tillatelsesregimet er foreslått å gjelde utenfor produksjonsområdene, som i dag er regulert av det såkalte «trafikklyssystemet». Det fremgår av høringsforslaget at dagens yttergrenser for produksjonsområdene trekkes inn til henholdsvis 1, 4 eller 8 nautiske mil utenfor grunnlinjen. Forslaget er i tråd med anbefalinger fra Havforskningsinstituttet når det gjelder smittespredning mellom produksjonsområdene.

At yttergrensene trekkes nærmere land, vil ikke få noen direkte konsekvenser for havbruksaktørene som driver i dag. I dag foregår all akvakulturproduksjon innenfor plan- og bygningslovens virkeområde.

2. Nytt kapittel i laksetildelingsforskriften om havbruk til havs

Med hjemmel i akvakulturloven foreslås det et eget kapittel 4 i laksetildelingsforskriften som gjelder for tillatelser til akvakultur av matfisk på lokaliteter til havs.

Etter at et område er tilrettelagt for havbruk til havs, vil det fastsettes egne tildelingsforskrifter for den enkelte tildelingsrunde, i likhet med systemet i produksjonsområdeforskriften § 11 første ledd. Tildelingsforskiftene er ikke en del av denne høringen.

3. Prosess for tilrettelegging av havbruk til havs og tildeling av havtillatelser

Det foreslås at Kongen i statsråd avgjør hvilke havområder som kan konsekvensvurderes med sikte på etablering av havbruk til havs. Etter at en offentlig overordnet konsekvensvurdering er gjennomført i et havområde, avgjør Kongen i statsråd om, og i tilfelle hvilke deler av, området som kan lyses ut for havbruk til havs.

Et område som Kongen i statsråd har vedtatt at kan lyses ut for havbruk til havs, deles inn i flere delområder («utlysningsområder») av departementet. Adgang til å etablere seg innenfor hvert utlysningsområde lyses ut i konkurranse. Det vil i utlysningen fremgå hvor stor biomasse hvert av utlysningsområdene er avgrenset til. Det legges i første omgang opp til tildeling av én tillatelse og én lokalitet innenfor hvert utlysningsområde.

Det fastsettes egen tildelingsforskrift for den enkelte tildelingsrunde, jf. det som står overfor under punkt 2, hvor det blant annet kan fastsettes prekvalifiseringskrav samt andre vilkår for å delta i konkurransen.

Aktører som vinner frem i konkurransen, gis et forhåndstilsagn. Et forhåndstilsagn er ikke en akvakulturtillatelse. Forhåndstilsagnet gir innehaveren rett til å søke om tildeling og klarering av lokalitet i utlysningsområdet som ble vunnet i konkurranse. Tilsagnet gir ikke rett til etablering eller drift.

Innehaver av et forhåndstilsagn i et utlysningsområde skal sende inn forslag til et program for prosjektspesifikk konsekvensvurdering til Fiskeridirektoratet. Retningslinjer for utarbeidelse av programmet gis i egen veileder. Fiskeridirektoratet sender forslag til program på høring til relevante sektormyndigheter og fastsetter programmet på bakgrunn av forslaget og innspill fra sektormyndigheter.

Den prosjektspesifikke konsekvensvurderingen skal gjennomføres i tråd med det fastsatte programmet, og sendes på høring sammen med en søknad om lokalitet. Retningslinjer for gjennomføring av prosjektspesifikk konsekvensvurdering gis i egen veileder.

Det foreslås at tiltakshaver, etter gjennomført prosjektspesifikk konsekvensvurdering, søker om en konkret lokalitet innenfor utlysningsområdet som har vært konsekvensvurdert. Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse på lokalitet til havs på bakgrunn av søknaden og gjennomført prosjektspesifikk konsekvensvurdering, dersom tildelingsvilkårene er oppfylt, herunder tildeling av sektortillatelser fra relevante myndigheter. Det tildeles akvakulturtillatelse til én spesifikk lokalitet innenfor det utlysningsområdet som kommer frem av forhåndstilsagnet.

4. Fiskeridirektoratet som koordinerende myndighet

I likhet med søknad om akvakulturtillatelser innenfor produksjonsområdene, skal søker kunne forholde seg til én offentlig etat, som samordner de nødvendige tillatelser og uttalelser fra andre sektormyndigheter. For havbruk til havs vil dette være Fiskeridirektoratet.

5. Samordningsmøte

Det foreslås at Fiskeridirektoratet skal kalle inn til samordningsmøte dersom Miljødirektoratet, Mattilsynet eller Kystverket ser at det kan bli aktuelt å gi avslag på grunnlag av forvaltningsskjønn. Det er ingen tilsvarende bestemmelse om samordningsmøte i laksetildelingsforskriften for alminnelige tillatelser i sjø eller på land.

Møtereferat skal sendes til Nærings- og fiskeridepartementet. Det kommer frem i høringsnotatet at departementet ser det som spesielt viktig å tydeliggjøre hvilke hensyn de forskjellige myndighetene kan legge vekt på og hvor stor vekt hensynene kan tillegges, i myndighetsstyringen av utvikling av havbruk til havs.

6. Vederlag

Det kan kreves vederlag til statskassen for tildeling av nye havtillatelser eller økning i produksjonskapasiteten på eksisterende havtillatelser, f.eks. ved gjennomføring av en auksjonsrunde, fastpris med kvalifisering eller loddtrekning. Valg av allokeringsmekanisme fastsettes i den enkelte tildelingsrunden og vil kunne avhenge av valg av innretning på konkurransen.

7. Bestemt lokalitet og tilknytning til akvakulturanlegget

Det foreslås at akvakulturtillatelser til havs avgrenses i biomasse, og at tillatelsen knyttes til én bestemt lokalitet og ett bestemt akvakulturanlegg. Større endringer på akvakulturanlegget må omsøkes.

Departementet trekker frem at det er flere hensyn som ligger bak forslaget om tillatelsens tilknytning til akvakulturanlegget. Det vises blant annet til at det er den konkrete anleggsteknologien på den konkrete lokaliteten som danner grunnlag for den prosjektspesifikke konsekvensvurderingen og dermed også myndighetenes vurdering av søknad om tillatelse. Videre vil valg av teknologi ha betydning for om myndighetene vurderer anlegget som tilstrekkelig rømningssikkert sett opp mot miljøkrefter som bølger og strøm på den konkrete lokaliteten. Både strømforholdene på den konkrete lokaliteten og anleggsteknologien vil også kunne være avgjørende for hvilken vannstrøm fisken opplever inne i anlegget, og dermed ha stor betydning for fiskevelferd. Et annet viktig hensyn er HMS for arbeidstakere, og det vil derfor være nødvendig at de arbeidsoperasjonene som skal foregå til havs i tilstrekkelig grad er vurdert på forhånd.

Både eventuelle prekvalifiseringskrav og søkerens konsekvensvurdering og søknad vil bidra til å belyse om søker vil være i stand til å ivareta hensynene som nevnt.

At havtillatelsen knyttes til det omsøkte anlegget, utelukker ikke at den tildelte biomassen kan fordeles mellom flere produksjonsenheter på den tildelte lokaliteten.

8. Fleksibilitet

Det foreslås at akvakulturtillatelse til havs kun kan benyttes på den konkrete lokaliteten som fremgår av tillatelsen. Det vil dermed ikke være adgang til samdrift, samlokalisering eller innlemmelse av tillatelsen i felles biomassetak med andre tillatelser.

9. Endring av akvakulturanlegg

Selv om havtillatelsene knyttes til spesifikke akvakulturanlegg, vil det være praktisk å tilrettelegge for at innehaver kan gjøre endringer i anleggsteknologien. Det legges opp til en slik mulighet i høringsforslaget.

Endringer i utformingen av akvakulturanlegget sammenlignet med det som fremgår av søknad om havtillatelse på lokalitet og den prosjektspesifikke konsekvensvurderingen, må meldes fra om til Fiskeridirektoratet. I noen tilfeller vil endringene være så store at Fiskeridirektoratet vil kreve søknad om ny tillatelse.

10. Overdragelse

I dag skjer det i utgangspunktet ingen myndighetsprøving av overdragelse av alminnelige akvakulturtillatelser etter akvakulturloven § 19 første ledd. Departementet har vurdert om det bør gis regler om samtykkekrav ved overdragelse av havtillatelser og selskapsandeler mv. som sikrer bestemmende innflytelse over innehaver av slik tillatelse, og ber om høringsinstansenes syn på dette.

11. Flytting av tillatelser til havs – «biomassebonus»

Fiskeridirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til overføring av produksjonskapasitet i tillatelser som reguleres av produksjonsområdeforskriften til havtillatelser. Biomassen som flyttes, vil kunne dobles. Kapasiteten som ved slik flytting vil inngå i havtillatelsen, kan ikke flyttes tilbake til produksjonsområdene.

12. Tidsbegrensning

Alminnelige akvakulturtillatelser gis som hovedregel uten tidsbegrensning. I dette høringsforslaget foreslås det at havtillatelser gis med tidsbegrensing på 25 år, men det åpnes for at det kan søkes om økt varighet eksempelvis i perioder på fem år.

13. Hva er prosessen videre?

Høringsfristen for høringsforslaget er 2. mai 2022. Det er forventet at mange kommer til å gi høringsinnspill i denne runden, og flere aktører har allerede før høringsnotatet gitt innspill på temaet.

Som det kommer frem av høringsforslaget, vil det også jobbes med et mer detaljert regelverk for tekniske krav, regelverk for miljø, fiskehelse og fiskevelferd, regelverk for ansattes helse, miljø og sikkerhet, samt driftsregelverk. Regelverk for dette forutsetter samarbeid mellom flere departementer og etater. Regelverket for de ulike områdene vil komme på høring etter hvert, og tidligst høsten 2022. Det er likevel grunn til å påpeke at det generelle akvakulturregelverket i utgangspunktet vil komme til anvendelse på havbruk til havs.

Hvilke havområder det blir aktuelt å anbefale for havbruk til havs, vil være en egen prosess som foregår uavhengig av denne høringen. Fiskeridirektoratet har tidligere invitert aktuelle myndigheter og organisasjoner til å gi innspill til tre områder som kan være aktuelle for havbruk til havs. Fristen for høringsinnspill var 28. november 2021. Fiskeridirektoratet jobber nå med å gå gjennom høringsinnspillene og vil på bakgrunn av disse komme med sin vurdering og gi sin anbefaling til Nærings- og fiskeridepartementet.

Høringsforslaget kan leses her.

***

Ta gjerne kontakt med vårt havbruksteam dersom det er spørsmål til innholdet i høringsforslaget.

 

Nyhetsbrevets forfattere:
  • Lisa Marie Opdahl, Partner, mobil: 926 13 323, e-post: lisop@bahr.no
  • Senad Saric, Advokat, mobil: 932 09 473, e-post: sesar@bahr.no
  • Ingvild Hasnes, Advokatfullmektig, mobil: 452 05 404, e-post: inhas@bahr.no
Share aticle to
Loading video ...
close