Økonomiske strakstiltak som følge av korona

Første tiltakspakke for å dempe de økonomiske virkningene for bedriftene av koronautbruddet ble presentert i dag. Samtidig varsler Regjeringen ytterligere tiltak.

Regjeringen innfører enkelte midlertidige skattetiltak for å bedre likviditeten til bedriftene.  For det første kan aksjeselskap mv. som går med underskudd i 2020 tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av underskuddet mot beskattet overskudd fra de to foregående årene. Tiltaket medfører at selskapene får utbetalt skatteverdien av det avregnede underskuddet ved skatteoppgjøret i 2021. Et tilsvarende tiltak ble innført under finanskrisen for ti år siden.

For det andre vil personlig næringsdrivende få utsatt første termin av forskuddsskatten fra 15. mars til 1. mai 2020.

For det tredje foreslår Regjeringen at eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne få utsatt betaling av formuesskatt for inntektsåret 2020 med ett år. Dette kan redusere behovet for utbytte fra bedriftene for å dekke eierens formuesskatt. Formuesskatten må være minst 30 000 kroner for at eieren kan kreve slik utsatt skattebetaling.

Regjeringen foreslår også å oppheve flypassasjeravgiften for flyvninger i perioden 1. januar til 31. oktober 2020. Lufthavnavgiftene oppheves fra og med 13. mars 2020 til og med 30. juni 2020.

Videre foreslår Regjeringen å redusere perioden for arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering fra 15 til to dager. Etter 2-dagersperioden vil det være dagpengeordningen som kommer til anvendelse (62,4 prosent av tidligere inntekt). Regjeringen foreslår også å oppheve ventetiden på tre dager før dagpengeutbetalingen starter for permitterte, og redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 prosent til 40 prosent for rett til dagpenger under permittering. Tiltakene er i første omgang foreslått å gjelde frem til 31. oktober 2020.

Dagens system for permittering innebærer at arbeidsgiver må gi skriftlig permitteringsvarsel til hver enkelt arbeidstaker 14 dager i forkant av permittering. Unntaksvis kan arbeidsgiver permittere med to dagers varsel. Myndighetene har foreløpig ikke uttalt seg om hvorvidt det på nåværende tidspunkt vil være grunnlag for å permittere med slikt kortere varsel. Etter vårt syn beror det på den konkrete situasjonen om det har inntruffet en «uforutsett hendelse», eksempelvis en uforutsett endring av situasjonen (selv om selve koronasituasjonen ikke er ny). Arbeidsgivere må derfor vurdere konkret om man kan benytte seg av den kortere 2-dagers fristen for å permittere.

Regjeringen foreslår dessuten å endre arbeidsmiljøloven og folketrygdloven slik at det gis hjemmel til å kunne fastsette forskrifter ved allmennfarlig smittsom sykdom.

I neste fase vil Regjeringen vurdere ytterligere tiltak rettet mot bedrifter som er hardt rammet av koronautbruddet. Det vil blant annet vurderes en mulighet for midlertidig utsettelse av innbetalinger av for eksempel arbeidsgiveravgift eller forskuddsskatt for bedrifter.

Se for øvrig vårt nyhetsbrev «Coronavirus outbreak – effects on workplaces and commercial contracts» her.

Share aticle to
Loading video ...
close