Revidert nasjonalbudsjett for 2021 | Ingen overraskende forslag til skatte- og avgiftsendringer

Vi gir en kortfattet omtale av noen sentrale skattesaker presentert i årets reviderte budsjett.

Utvidet opsjonsskatteordning for oppstartsbedrifter

Regjeringen vil sende på høring et forslag til en utvidet opsjonsskatteordning for oppstartsselskaper med sikte på oppstart fra 2022. Den viktigste endringen er at beskatningen utsettes til den ansatte realiserer aksjene og at gevinsten i sin helhet skattlegges som aksjeinntekt. Innløsningskursen på aksjene kan imidlertid ikke være lavere enn markedsverdien av aksjene ved tildelingen av opsjonen.

Vindkraftverk

Regjeringen tar sikte på å sende på høring en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk med virkning fra 2022. Avgiften skal omfatte både eksisterende og nye vindkraftverk, og inntektene fra avgiften skal fordeles til vertskommunene. Samtidig legges det ikke opp til å innføre en grunnrenteskatt på vindkraftverk.

Elsertifikatordningen og de gunstige avskrivningsreglene for vindkraftverk avskaffes ved utløpet av 2021.

Justering av reglene om kildeskatt på renter, royalty og rentebetalinger

Kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger til nærstående i lavskatteland er innført med virkning fra hhv. 1. juli 2021 og 1. oktober 2021. Departementet foreslår en ny regel om skattefradrag for kildeskatt for NOKUS-deltakere for å unngå dobbeltbeskatning. Dessuten foreslås det et generelt unntak fra kildeskatteplikt når alle deltakerne oppfyller vilkårene for NOKUS-beskatning. Det presiseres også at kildeskatt på rente- eller leiebetalinger mv. foretatt i 2021 ikke kan ilegges dersom kravet til eierskap eller kontroll er under 50 prosent fra og med iverksettingen av kildeskattereglene.

Tiltak knyttet til Covid-19

  • Den midlertidige lave satsen i merverdiavgiften (redusert fra 12 til 6 prosent) forlenges fra 30. juni til 30. september 2021. Denne satsen gjelder blant annet persontransport, overnatting og visse kulturarrangement. Avgiftsatsen økes til 12 prosent fra 1. oktober 2021.
  • Ordningen med tilskudd ved avbrutt permittering forlenges med to måneder, dvs. for juli og august 2021. Maksimalt tilskudd er 21,9 mill. kroner samlet for perioden 15. mars til 31. august 2021.
  • Ordningen for utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav skal fases ut for alle nye krav fra og med 30. juni 2021. Samtidig utsettes oppstart av innbetaling av allerede utsatte krav til 31. oktober 2021, og avdragsperioden økes fra 6 til 12 måneder.

Andre saker

  • Regjeringen varsler endringer i reglene om skatteamnesti ved frivillig retting
  • Departementet foreslår at avgiftsobjekt hjemmehørende i Storbritannia fremdeles har anledning til å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret uten å benytte representant, tilsvarende selskap i EØS
  • Innføring av ny fiskal særavgift på førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser, med en avgift på 0,42 prosent av avgiftsgrunnlaget (brutto salgsbeløp minus sektoravgift som skal betales til fiskesalgslaget)
  • Fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon og elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven
Share aticle to
Loading video ...
close