Samlede skatte- og avgiftstiltak for å møte virkningene av Covid-19-utbruddet

BAHR har laget et sammendrag av sentrale skatte- og avgiftsendringer mv. som er vurdert eller innført i lys av Covid-19-utbruddet. Oversikten blir løpende oppdatert. Siste oppdatering er per 19. mai 2020.

Selskapsunderskudd

Aksjeselskap mv. som går med underskudd i 2020 kan tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av underskuddet mot beskattet overskudd fra de to foregående årene. Tiltaket medfører at selskapene får utbetalt skatteverdien av det avregnede underskuddet ved skatteoppgjøret i 2021. (lovvedtak 27. mars 2020)

Avskrivninger

Regjeringen foreslår innført en midlertidig ordning med startavskrivninger på 10 prosent for investeringer som føres på saldogruppe d (den såkalte maskingruppen). Forslaget innebærer at avskrivningssatsen blir 30 prosent i ervervsåret for investeringer ervervet fra en uavhengig tredjepart. I påfølgende år benyttes den alminnelige avskrivningssatsen på 20 prosent. Tiltaket er begrenset til investeringer foretatt i 2020 og etter forslagets ikrafttredelse, men en eventuell videreføring for 2021 skal vurderes i statsbudsjettet for 2021. (presentert i RNB2020, fastsettes ved lovendring)

Som svar på anmodningsvedtak fra Stortinget, fraråder Regjeringen etablering av en egen midlertidig saldogruppe for skip i nærskipsfart med avskrivningssats på 20 prosent. Departementet foreslår likevel en forskriftshjemmel som eventuelt kan benyttes ved ønske om innføring av en midlertidig saldogruppe for slike nyervervede skip. (presentert i RNB2020, fastsettes ved lovendring)

De særskilte endringene må avklares etter statsstøttereglene før ikraftsetting.

Petroleumsskatt

Regjeringen la 12. mai 2020 frem en proposisjon om midlertidige endringer i petroleumsskatten.

Tiltakene innebærer for det første at petroleumsselskapene umiddelbart kan avskrive investeringer pådratt i 2020 og 2021 i grunnlaget for særskatt (skattesats på 56 prosent). Samtidig reduseres samlet friinntekt for slike investeringer fra 20,8 prosent til ti prosent. Regelendringene omfatter også investeringer som i) er omfattet av PUD og PAD mv. innkommet til Olje- og energidepartementet innen 1. januar 2022 og som ii) er godkjent av departementet mellom 12. mai 2020 og 1. januar 2023. Disse midlertidige reglene er likevel begrenset til investeringer foretatt frem til året for produksjonsstart mv. og gjelder uansett ikke investeringer foretatt etter inntektsåret 2024. Fradragsretten i alminnelig inntekt (22 prosent skattesats) gjennomføres som i dag.

For det annet kan oljeselskapene kreve utbetalt skatteverdien av underskudd pådratt i 2020 og 2021. Slike utbetalingskrav kan i tillegg pantsettes eller overdras, men står tilbake for statens motregningsrett.

For det tredje vil regjeringen i slutten av mai komme tilbake med en grønn omstillingspakke.

Innbetaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende betaler forskuddsskatt i fire like store terminer i løpet av året. Det gis utsatt betaling av første termin av forskuddsskatten fra 15. mars til 4. mai 2020 og utsatt betaling av andre termin fra 15. mai til 15. juli 2020. Tredje og fjerde termin forfaller til vanlig tid, henholdsvis 15. september og 16. november 2020. (fastsatt i forskrift 7. april 2020)

Innbetaling av selskapsskatt mv.

Forskuddsskatten for selskap betales etterskuddsvis i året etter inntektsåret og forfaller til betaling i to like store terminer. Fristen for betaling av andre termin av forskuddsskatten for 2019 utsettes fra 15. april til 1. september 2020. (lovvedtak 27. mars, fastsatt i forskrift 7. april 2020)

Utsatt betaling omfatter imidlertid ikke alminnelig inntekt, naturressursskatt og grunnrenteskatt for kraftforetak. Det gis heller ikke utsatt betaling av petroleumsskatt.

Arbeidsgiveravgift

Regjeringen foreslår å redusere arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng for tredje termin i 2020 (mai og juni). Rapporteringspliktige arbeidsgivere skal likevel rapportere inn arbeidsgiveravgift etter alminnelige satser. Reduksjonen vil bli gjennomført ved at Skatteetaten korrigerer kravet på arbeidsgiveravgift før den forfaller til betaling. (presentert i RNB, fastsettes ved endring av Stortingets skattevedtak)

Regjeringen forslår også en kompensasjonsordning for arbeidsgivere i sone V og på Svalbard som etter gjeldende regler har en arbeidsgiveravgiftssats på 0 prosent. Ordningen skal tilsvare den fordelen andre arbeidsgivere får gjennom den foreslåtte reduksjonen i arbeidsgiveravgift for tredje termin. (presentert i RNB, fastsettes i egen lov)

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift for mars og april utsettes fra 15. mai til 17. august 2020. (fastsatt i forskrift 7. april 2020)

Regjeringen foreslår at forfallstidspunktet for arbeidsgiveravgiften for mai og juni utsettes fra 15. juli til 15. oktober 2020. Utsettelsen av forfallstidspunktet påvirker ikke arbeidsgivers plikt til å rapportere i a-meldingen. Denne fristen vil fremdeles være den femte i måneden etter utbetaling av lønn. (presentert i RNB, fastsettes i forskrift)

Formuesskatt

Eiere av bedrifter som går med underskudd kan få utsatt betaling av formuesskatt for inntektsåret 2020 med ett år. Dette kan redusere behovet for utbytte fra bedriftene for å dekke eierens formuesskatt. Formuesskatten må være minst 30 000 kroner for at eieren kan kreve slik utsatt skattebetaling. (lovvedtak 27. mars 2020)

Utbytte

Skattedirektoratet legger til grunn at besluttet utbytte som omgjøres i perioden mellom generalforsamlingsvedtaket og utbetalingstidspunktet på grunn av Covid-19-utbruddet kan unntas beskatning på visse vilkår. (uttalelse fra Skattedirektoratet avgitt 31. mars 2020)

Oppstartbedrifter/opsjonsbeskatning

Regjeringen foreslår å utvide opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper. Ordningen skal for det første ikke lenger være begrenset til personer tilsatt etter 1. januar 2018. Dessuten heves øverste grense for antall ansatte fra 12 til 25 personer. For det tredje skal grensen for samlet driftsinntekt og balansesum heves fra 16 mill. kroner til maksimalt 25 mill. kroner i inntektsåret forut for tildelingen av opsjoner.

Utvidelsene krever godkjenning fra ESA etter statsstøttereglene. (presentert i RNB2020, fastsettes i forskrift)

Skattlegging av ansatte (naturalytelser mv.)

Skattedirektoratet legger til grunn at midlertidige tiltak som iverksettes for å begrense smitte av Covid-19-utbruddet, og som opprettholder driften til arbeidsgiver (f.eks. gjennom hjemmekontor), normalt ikke vil utløse fordelsbeskatning for de ansatte. Det oppstår heller ikke rapporterings- eller arbeidsgiveravgiftsplikt i slike tilfeller. (uttalelse fra Skattedirektoratet avgitt 31. mars 2020).

Det utløses heller ikke fordelsbeskatning der det pga. koronasituasjonen ikke er praktisk mulig eller tilrådelig for permitterte ansatte å parkere firmabilen hos arbeidsgiver. (uttalelse fra Skattedirektoratet avgitt 2. april 2020)

Ettårsregelen ved arbeidsopphold i utlandet

Skattedirektoratet har avgitt uttalelse om at arbeid i Norge fra hjemmekontor i perioden der oppholdet i Norge skyldes upåregnelige forhold som følge av Covid-19-utbruddet, ikke vil føre til at utenlandsoppholdets sammenhengende karakter avbrytes iht. ettårsregelen for skattytere med arbeidsopphold i utlandet. (uttalelse fra Skattedirektoratet avgitt 1. april 2020)

Finansskatt

Fristen for innbetaling av lønnsdelen av finansskatten for mars og april utsettes fra 15. mai til 17. august 2020. Fristen for betaling av andre termin av overskuddsdelen av finansskatten utsettes fra 15. april til 1. september 2020. (fastsatt i forskrift 7. april 2020)

Merverdiavgift

Den lave merverdiavgiftssatsen reduseres fra 12 til 6 prosent med virkning i perioden 1. april til 31. oktober 2020, som typisk vil hjelpe persontransport- og hotellbransjen. (Stortingsvedtak 31. mars 2020)

Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020. Det er ikke endring i leveringsfristene for mva-meldingene. Fristen for årsoppgave for primærnæringene er ikke utsatt. (lovvedtak 27. mars 2020, fastsatt i forskrift 7. april 2020)

Særavgifter

Det gis midlertidig fritak fra flypassasjeravgift i perioden 1. januar til 31. oktober 2020 samt fritak fra lufthavnsavgifter. (Stortingsvedtak 19. mars 2020)

Fritaket for CO2-avgift for bruk av naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske prosesser og mineralogiske prosesser gjeninnføres fra 1. april 2020. Fritaket omfatter imidlertid både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig virksomhet. Avgiftssatsene trappes opp til 25 prosent av det generelle avgiftsnivået i CO2-avgiften på naturgass og LPG i 2021, til 50 prosent i 2022, til prosent i 2023 og til 100 prosent fra og med 2024. (Stortingsvedtak 7. april 2020)

Regjeringen vil i budsjettet for 2021 vurdere fritak for CO2-avgift på naturgass for andre kvotepliktige virksomheter. (presentert i RNB2020)

Totalisatoravgiften for 2020 avvikles. Denne avgiften på hesteveddeløp danner grunnlag for tilskudd til hestenæringen. (Stortingsvedtak 7. april 2020)

Innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen (veibruksavgift på drivstoff, grunnavgift på mineralolje, smøreoljeavgift, svovelavgift og CO2-avgift) og bryggerinæringen (avgift på alkohol og drikkevarer samt drikkevareemballasje) utsettes fra hhv. 18. april og 18. mai til 18. juni 2020. (lovvedtak 17. april 2020)

Skatte- og avgiftsrapportering

Leveringsfristen for skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper for inntektsåret 2019 utsettes fra 31. mai til 31. august 2020. Det er ikke mulig å søke om ytterligere utsettelse. (fastsatt i forskrift 27. april 2020)

Petroleumsselskaper må eventuelt søke om utsatt leveringsfrist, der den normale leveringsfristen er 30. april 2020.

Skatteetaten har videre besluttet å midlertidig stanse bruk av tvangsmulkt i a-ordningen, ved forsinket levering av skattemelding for personlige næringsdrivende og aksjeselskap (leveringsfristen er 31. mai 2020) og ved forsinket levering av mva-melding for første og andre termin (leveringsfrist hhv. 14. april og 10. juni 2020).

Regjeringen foreslår dessuten lovbestemmelser som hjemler midlertidige forskrifter om utsettelse av visse forfalte, men ikke betalte skatte- og avgiftskrav. Utsettelse i lys av Covid-19 kan gis i perioden 1. juli til 31. desember 2020 med en redusert forsinkelsesrente på 6 prosent per år. (presentert i RNB2020, fastsettes i lov og forskrift)

Oversikt midlertidige utsatte betalings- og rapporteringsfrister

Klikk på link nedenfor.

Download Oversikt midlertidige utsatte betalings- og rapporteringsfrister
Share aticle to
Loading video ...
close