Selskapsrett | Endringer i foretakslovgivningen – likestilling av fysiske og digitale møter mv.

De midlertidige unntakene fra krav om fysiske møter vedtatt i forbindelse med Covid-19 er nå i stor grad videreført som permanent hovedregel i foretakslovgivningen. Endringene trådte i kraft 1. juni 2021.

Endringen innebærer at fysiske og digitale møter likestilles for generalforsamling, styremøter og bedriftsforsamlingsmøter, og gjelder for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, samvirkeforetak, stiftelser og ansvarlige selskaper. Tilsvarende gjelder for behandling av årsregnskap og årsberetning I allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak.

Møteform for generalforsamling avgjøres som et utgangspunkt av styret, men begrensninger og nærmere regler kan fastsettes i selskapets vedtekter. Styreleder avgjør møteformen for styremøter, men mer enn halvdelen av styret kan likevel kreve at møtet blir holdt fysisk eller digitalt.

Som begrensning for valg av møteform innføres i tillegg et overordnet krav til en betryggende behandling. Det innebærer at møteformen må overholde de generelle krav som gjelder for deltakelse, opplysning og stemmegivning. Det må sørges for at det foreligger systemer som sikrer lovens krav, og slik at aksjeeierne og medlemmene har mulighet til å utøve sine eierrettigheter. I aksjeloven er det i tillegg innført en plikt for selskapet til å bekrefte mottak av stemme ved elektronisk stemmegivning på generalforsamling.

Etter aksjeloven og allmennaksjeloven har aksjeeierne nå en rett til å delta elektronisk dersom generalforsamlingen avholdes som fysisk møte. Styret kan nekte en slik deltakelse dersom det foreligger saklig grunn. Terskelen for nektelse er høy, og bekvemmelighetshensyn sett fra selskapets eller majoritetsaksjeeiernes side vil ikke i seg selv være saklig grunn til å nekte elektronisk deltakelse.

Lovendringen opphever i tillegg daglig leder og revisors rett til å kreve forenklet generalforsamliingsbehandling (sirkulasjon av dokumenter) behandlet som generalforsamlingsmøte. Revisors rett til å uttale seg begrenses til saker hvor uttalelse må anses som nødvendig.

Lov om endringer i foretakslovgivningen
Share aticle to
Loading video ...
close