Selskapsrett | Nye krav til informasjon og rapportering om godtgjørelse til ledende personer i børsnoterte selskaper fra nyttår

I desember 2019 vedtok Stortinget nye regler om lønnspolitikken i allmennaksjeselskaper med aksjer tatt opp til handel på regulert marked. Lovendringene og en ny forskrift som utfyller loven, trer i kraft 1. januar 2021.

De nye reglene utvider de gjeldende reglene om retningslinjer for lønnspolitikken for børsnoterte allmennaksjeselskaper, mens reglene for unoterte allmennaksjeselskaper blir opphevet. I tillegg er det vedtatt at selskapene årlig skal utarbeide og offentliggjøre en lønnsrapport om hvordan lønnspolitikken er etterlevd. Reglene er basert på EU-direktiv 2017/828 (aksjonærrettighetsdirektivet).

Forskriften oppstiller detaljerte krav til innholdet i retningslinjene for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer, som blant annet skal inneholde en oversikt og beskrivelse av hvilken godtgjørelse som kan tildeles eller mottas av ledende personer, og «tydelige, uttømmende og fullverdige kriterier for tildeling av variabel godtgjørelse». Retningslinjene for selskaper med ordinært regnskapsår skal godkjennes av generalforsamlingen første gang senest 1. oktober 2021 og deretter ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år. Retningslinjene vil være bindende for styret for all godtgjørelse til de ledende personer, og ikke bare for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller aksjekursen (hvilket var tilfelle før lovendringen). Loven åpner imidlertid for at styret «under særlige omstendigheter midlertidig» fraviker retningslinjene hvis «retningslinjene angir de prosessuelle betingelsene for å fravike retningslinjene og hvilke deler av retningslinjene det er adgang til å fravike».

Styret skal utarbeide en særskilt lønnsrapport om godtgjørelse til ledende personer for hvert regnskapsår. Første lønnsrapport skal senest forelegges ordinær generalforsamling i 2022. Lønnsapporten skal inneholde en samlet oversikt over all godtgjørelse som hver enkelt nåværende eller tidligere ledende person har mottatt eller har til gode fra selskapet i det aktuelle regnskapsåret. Dette omfatter både ordinær og variabel lønn, naturalytelser og annen godtgjørelse, uavhengig av type. Formålet med dette er blant annet å gi aksjeeierne fullstendig informasjon om selskapets utøvelse av lederlønnspolitikken, slik at de kan gi sine synspunkter og utøve innflytelse. Selskapene oppfordres til å utarbeide lønnsrapporten i tråd med Europakommisjonens mal for rapporter om godtgjørelse. Revisor skal kontrollere at rapporten inneholder de opplysninger som kreves etter loven og tilhørende forskrift.

Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer Mal for rapportering av godtgjørelse
Share aticle to
Loading video ...
close