Skatt | Foreslått grunnrenteskatt på havbruk

Flertallet i havbruksskatteutvalget foreslår å innføre en grunnrenteskatt på 40 % for havbruk i stedet for dagens ordning med auksjoner av ny produksjonskapasitet. Mindretallet mener dagens modell med auksjoner bør videreføres og om nødvendig suppleres med en moderat produksjonsavgift.

 

Havbruksskatteutvalget ble i september 2018 oppnevnt av regjeringen for å utrede hvordan havbruksnæringen bør skattlegges for å bidra til at fellesskapet får en andel av grunnrenten. Utvalget leverte i dag, 4. november 2019, sin rapport til finansminister Siv Jensen. Utvalget har delt seg i et flertall og mindretall.

Flertallets innstilling

Flertallet foreslår å innføre en overskuddsbasert, periodisert grunnrenteskatt på havbruk. Skattesatsen er foreslått satt til 40 %. Denne kommer i tillegg til den ordinære skattesatsen på 22 %, slik at samlet skattesats blir 62 %. Samlet proveny fra grunnrenteskatten er anslått til NOK 7 milliarder.

Grunnrenteskatten foreslås begrenset til matfiskproduksjon i sjø. Det innebærer at aktivitet før og etter denne fasen i verdikjeden, slik som smoltproduksjon, faller utenfor virkeområdet til den foreslåtte grunnrenteskatten. Flertallet har også tatt til orde for at matfiskproduksjon til havs, såkalt «offshore havbruk», bør være gjenstand for grunnrenteskatt. Utvalget åpner videre opp for at grunnrenteskatten i fremtiden kan utvides til også å gjelde for matfiskproduksjon i landbaserte anlegg.

Flertallet anbefaler videre at den overskuddsbaserte grunnrenteskatten kombineres med en produksjonsavgift som går til vertskommunene basert på fordelingsnøklene som i dag benyttes for Havbruksfondet. Produksjonsavgiften skal imidlertid gå til fradrag (krone for krone) mot utlignet skatt på alminnelig inntekt. På den måten vil produksjonsavgiften virke som en ren fordelingsmekanisme mellom stat og kommune og ikke medføre en ekstrabelastning for selskapene.

Flertallet foreslår å avvikle eiendomsskatten på oppdrettsanlegg i sjø og at markeds- og forskningsavgiften avvikles. Dersom det er ønskelig å videreføre finansieringen av Norges sjømatråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond, mener flertallet at dette bør skje over statsbudsjettet slik at det kan vurderes opp mot andre formål.

Flertallet foreslår å videreføre ordningen med auksjon av ny produksjonskapasitet. Etter flertallets forslag skal auksjonsinntektene kanaliseres til staten, og tilflyte Statens pensjonsfond utland eller forvaltes etter en tilsvarende modell.

Mindretallets innstilling

Mindretallet foreslår å beholde dagens modell for innhenting av grunnrente gjennom auksjoner av ny produksjonskapasitet. Dersom veksten i havbruksnæringen avtar, mener mindretallet at det må vurderes om det skal innføres en moderat produksjonsavgift.

Mindretallet mener videre at man bør opprettholde eiendomsskatten på oppdrettsanlegg i sjø. Når det gjelder markeds- og forskningsavgiften må denne, i henhold til mindretallet, vurderes særskilt.

Veien videre

Utvalgets forslag vil nå bli sendt på høring.

Samtlige av dagens regjeringspartier (Høyre, FrP, Venstre og KrF), samt Senterpartiet, vedtok på sine landsmøter i 2019 å avvise forslag om statlig grunnrenteskatt på havbruk. Til tross for dette så vil regjeringen uansett måtte ta stilling til utredningen fra Havbruksskatteutvalget, og motstanden mot slik beskatning er ikke like tydelig hos opposisjonspartiene. Et mulig regjeringsskifte i 2021 bidrar derfor til ytterligere usikkerhet knyttet til hvordan havbruksnæringen vil bli skattlagt i fremtiden. Det er imidlertid fullt mulig for politikerne å justere det forventede provenyet ved å redusere skattesatsen eller gjøre andre endringer.

Vil du høre mer om forslaget og mulighetene for at det blir innført? I så fall bør du melde deg på seminaret som BAHR, sammen med First House og Pareto, holder den 12. november 2019 kl. 09.00 -11.00.

Informasjon om og påmelding til seminar om havbruksskatt
Share aticle to
Loading video ...
close