Skatt | Revidert nasjonalbudsjett 2019

Det foreslås ikke større materielle endringer på skatte- og avgiftsområdet i forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble fremlagt av Solberg-regjeringen 14. mai 2019. Nedenfor følger en kort omtale av noen av endringsforslagene.

1. Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker

Regjeringen foreslår å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker fra 1. juli 2019. Forslaget omfatter også strømming og nedlastning av lydbøker. Sammenlignet med høringsforslaget, går de foreslåtte reglene noe lenger. Det kreves blant annet ikke at det må foreligge en trykt utgave av det elektroniske tidsskriftet eller boken, og det åpnes for visse innslag av lyd, video og annen funksjonalitet.

2. Elavgift for elektrisk kraft til utvinning av kryptovaluta

I forbindelse med budsjettforliket høsten 2018 vedtok Stortinget at kraft som benyttes til utvinning av kryptovaluta i datasentre ikke skal ha redusert elavgift. Redusert elavgift til andre datasentre skal videreføres uendret. Stortinget forutsatte at et forslag skulle sendes på høring med sikte på iverksettelse 1. mars 2019, samtidig fikk Finansdepartementet fullmakt til å fastsette endelig ikrafttredelsestidspunkt. Forslaget vil om kort tid bli sendt på høring. Endringer må også avklares med EFTAs overvåkningsorgan, ESA, før iverksettelse.

3. Redusert alkoholavgift for små bryggerier

Regjeringen foreslår å utvide den gjeldende ordningen om redusert alkoholavgift for øl fra små bryggerier til også å omfatte lignende alkoholholdig drikke som for eksempel sider. Endringen foreslås å tre i kraft fra 1. juli 2019.

4. Justeringer i reglene om skattlegging av ektefeller

Det foreslås enkelte justeringer i reglene om skattlegging av ektefeller med virkning fra 2020. Justeringene innebærer blant annet at hovedregelen om at ektefeller skal skattlegges under ett for alminnelig inntekt oppheves da denne ikke lenger har noen praktisk betydning.

5. Endringer i reglene om renter på restskatt

Skattebetalingsloven har en bestemmelse om at den skattepliktige kan unngå restskatt med rentetillegg hvis han eller hun betaler inn tilleggsforskudd innen 31. mai i skattefastsettingsåret. Fra og med våren 2020 vil de fleste få skatteoppgjøret før dette tidspunktet, men det foreslås likevel at det fremdeles skal være slik at man slipper rentetillegg ved betaling før 31. mai.

6. Andre forslag

• Engangsavgiften for kjøretøy over 20 år fjernes fra 1. juli 2019
• Engangsavgiften for motorsykler reduseres med ca. 10 prosent fra 1. juli 2019
• Produktavgiften i fiskerinæringen reduseres fra 2,4 prosent til 2,2 prosent fra 1. juli 2019
• Endring av tidspunkt for beregning av renter i saker om refusjon av kildeskatt til utenlandske aksjonærer
• Presisering av at skattemyndighetene kan endre en skattefastsetting hvis Finansdepartementet eller kommunen går til søksmål mot skatteklagenemnda og vinner frem

Share aticle to
Loading video ...
close