Skatt | Skatte- og avgiftsendringer i forslaget til statsbudsjett for 2019

Regjeringen la 8. oktober 2018 frem forslag til statsbudsjett for 2019. Det foreslås blant annet følgende endringer i skatte- og avgiftslovgivningen:

  • Selskapsskattesatsen reduseres til 22 prosent, men finansskatten holdes på 25 prosent
  • Oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte mv. økes fra 1,33 til 1,44
  • Rentebegrensningsregelen utvides til å omfatte eksterne renter
  • Reglene for når et selskap er hjemmehørende i Norge endres
  • Skattereglene for forsikringsselskaper og pensjonsforetak endres
  • Aksjesparekonto utvides til å omfatte utbytte
  • Aksjerabatten i formuesskatten økes til 25 prosent

I nyhetsbrevet følger en nærmere omtale av de mest sentrale forslagene.

Les nyhetsbrevet her
Share aticle to
Arrangement October 9, 2018

Seminar | Statsbudsjettet 2019

Loading video ...
close