Søksmål rett i den elektroniske postkassen

I dag har Stortinget vedtatt endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Endringene supplerer de midlertidige endringene i prosessreglene som er vedtatt tidligere. For kommersielle aktører er det særlig reglene om elektronisk forkynnelse og telefonforkynnelse en bør være oppmerksom på. Heretter må det forventes å motta forkynninger, slik som stevninger, fra domstolene ved elektroniske overføringsløsninger slik som Altinn, Digipost, e-Boks og eSignering, samt via e-post og per telefon. Akkurat som før er det viktig å være klar over de rettslige konsekvensene å ha mottatt en forkynning fra domstolene.

Dagens regelverk om forkynning har ikke åpnet for bruk av elektronisk forkynning. Sett utenfra, fremstår dette unektelig som noe gammeldags. Både i Sverige og i Danmark har det lenge vært adgang til å utføre forkynnelser på «moderne» vis – også før covid-19.

En lovlig forkynnelse utløser i utgangspunktet rettsvirkninger. Forkynnelsen kan danne utgangspunkt for beregning av frister i rettergang (jf. domstolloven § 147) og gi plikt til å møte til et rettsmøte som part eller vitne. Normalt forkynnes en stevning for parten selv, og ikke dennes advokat. Med dagens lovendring kan forkynning altså skje rett i den digitale postkassen eller per e-post. Selv om de aller fleste er vant med å få viktige dokumenter fra det offentlige digitalt, er altså dette en nyvinning som virksomheten bør merke seg.

Det følger av lovvedtaket at offentlige myndigheter heretter kan forkynne dokumenter ved elektronisk oversendelse til en digital postkasse som, når oversendelsen åpnes, automatisk returnerer en melding om at den er åpnet. Meldingen som returneres, anses som en mottakskvittering. Det er viktig å være klar over at der en frist starter med forkynnelsen (for eksempel en tilsvarsfrist eller ankefrist), starter fristen å løpe fra dokumentet er gjort tilgjengelig.

Etter lovvedtaket kan også elektronisk forkynnelse skje ved oversendelse til vanlig e-post. Forkynnelsen skal i så fall anses som skjedd når den som skal motta forkynnelsen, bekrefter å ha mottatt oversendelsen. Fristen starter da med bekreftelsen.

Vi ønsker disse vedtatte moderniseringene av forkynningsreglene velkomne, og håper dette ikke bare blir en midlertidig løsning.

Som nevnt ovenfor åpner også vedtaket for å forkynne per telefon. Fra et kommersielt ståsted er telefonforkynning neppe særlig praktisk, ettersom de fleste har tilgang til elektroniske kommunikasjonsmidler. Det er ikke vanskelig å tenke seg at telefonforkynning dessuten kan gi utfordringer med tanke på formidling av innholdet i det dokumentet som skal forkynnes og identifikasjon av personen som mottar forkynningen. Det gjenstår derfor å se om denne delen av forslaget egner seg som mer enn et midlertidig tiltak i dagens situasjon med covid-19.

Share aticle to
Loading video ...
close