Tiltakspakke for olje- og gassnæringen

Regjeringen har lagt frem en skisse til skatteendringer for petroleumsnæringen som skal sikre opprettholdelse av aktivitet i en for Norge svært viktig sektor. Pakken gir imidlertid langt mindre insentiver enn næringen selv hadde bedt om og medfører at selskapene må bære en langt større andel av investeringskostnadene enn i dag.
Statsminister Erna Solberg (H) presenterer regjeringens forslag til midlertidige endringer i skattesystemet for olje- og gassnæringen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Virusutbruddet Covid-19 og de strenge smitteverntiltakene har rammet verdensøkonomien hardt. Oljemarkedet er preget av kraftig prisfall og stor uro. Det har ført til at investeringene stopper opp. På norsk sokkel blir både planlagte utbygginger og vedlikehold satt på vent. Oppdragene uteblir og usikkerheten er stor.

I denne konteksten presenterte Regjeringen en skisse til skatteendringer for petroleumsnæringen. Det ble samtidig varslet en grønn omstillingspakke.

Forslaget fra regjeringen innebærer følgende hovedelementer:

  1. Investeringer pådratt i 2020 og 2021 kan utgiftsføres umiddelbart i grunnlaget for særskatt (skattesats på 56 prosent)
  2. Investeringer pådratt i årene 2022 til og med 2024 kan også utgiftsføres i grunnlaget for særskatt dersom investeringene skjer i tråd med planer (PUD/PAD) som er innlevert innen utgangen av 2021 og godkjent innen utgangen av 2022. For disse årene er direkte utgiftsføring også begrenset frem til «first oil»
  3. Friinntekt for investeringer som kan direkte fradragsføres reduseres fra totalt 20,8 prosent (fordelt over 4 år) til 10 prosent det året investeringen foretas.
  4. Skatteverdien av underskudd pådratt i 2020 og 2021 kan utbetales

Regjeringen foreslår en grønn omstillingspakke som vil gi økte midler til forskning, utvikling og innovasjon, og en økning i CO2-avgiften.  Nærmere detaljer om dette er forventet fremlagt i slutten av mai.

Skatteendringene presenteres med utgangspunkt i et forslag fra Norsk olje- og gass fra 4. april i år. Formålet med dette forslaget var å opprettholde mest mulig av aktiviteten i olje- og gassnæringen til tross for Covid-19 og det store oljeprisfallet. Ved å opprettholde mest mulig aktivitet vil man redusere fallet i sysselsetting i en næring som har vært en motor i norsk næringsliv og økonomi gjennom mange tiår og som vil være en viktig faktor i det kommende grønne skiftet.

Regjeringens forslag bygger på de samme hovedpunktene, men skiller seg fra forslaget fra Norsk olje og gass på flere sentrale punkter:

  • Friinntekten reduseres til 10 prosent – dette innebærer en reell skatteskjerpelse for selskapene
  • Regjeringens forslag er begrenset til utgiftsføring mot særskatt (56 prosent), og ikke den samlede skattesatsen på 78 prosent
  • Forslaget gjelder for en kortere periode, og omfatter blant annet ikke investeringer foretatt i henhold til planer innlevert etter 2021
  • Perioden for utbetaling av skatteverdien av underskudd reduseres fra fire år til to år

Forslaget gir en viktig likviditetseffekt for selskapene ved at deler av skatten utsettes. Forslaget medfører samtidig en betydelig endring av dagens risikofordeling mellom staten og selskapene. Mens staten i dag dekker rundt 90 prosent av investeringene på norsk sokkel, vil statens andel etter forslaget reduseres til rundt 83 prosent. Det medfører en betydelig økt risiko for selskapene og som motvirker intensjonene med forslaget.

Forslaget om endringer i petroleumsskatten skal legges frem for Stortinget i en egen proposisjon 12. mai. Norsk olje og gass er positive til at regjeringen ser behovet for midlertidige og målrettede endringer, men mener at forslaget ikke er godt nok. Det er særlig pekt på at forslaget vil øke den samlede beskatningen for næringen og svekke lønnsomheten for nye prosjekter vesentlig sammenliknet med industriens forslag, noe som reduserer insentivet for å opprettholde og skape ny aktivitet. Det er også vist til at endringen i forslagets tidsramme vil medføre at flere og betydelige prosjekter faller utenfor ordningen. Siste ord er neppe sagt i saken.

Share aticle to
Loading video ...
close