Ytterligere økonomiske krisetiltak som følge av COVID-19

Partiene på Stortinget ble i dag enige om en justert tiltakspakke for å møte de økonomiske virkningene av COVID-19-utbruddet. I tillegg skisserte Regjeringen i går to statlige låne- og garantiordninger på til sammen 100 mrd. kroner for å sikre likviditeten til norske bedrifter, som omtalt i eget nyhetsbrev.

Det er nå klart at partiene på Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag om visse skattetiltak og at arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til to dager, se vårt nyhetsbrev.

I tillegg er partiene enige om å sikre permitterte full lønn inntil 6G i 20 dager. Dette innebærer at Staten dekker tidligere inntekt inntil 6G til permitterte fra dag tre til dag 20, og ikke 62,4 prosent som opprinnelig foreslått av Regjeringen for denne perioden. Det innføres også en ordning som sikrer at permitterte med en inntekt opptil 3G mottar en kompensasjon opp mot 80 prosent av tidligere inntekt, og at kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger reduseres fra 1,5G til 0,75G.

Videre skal antall dager med omsorgspenger dobles med totalt 20 dager for hver forelder. Arbeidsgiverperioden for omsorgspenger reduseres fra 10 til tre dager og arbeidsgiverperioden for sykepenger fra 16 til tre dager.

Det legges også opp til at selvstendig næringsdrivende og frilansere får en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittlig inntekt de tre siste årene oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen skal inntre fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet.

Partiene på Stortinget har også blitt enige om utsatt innbetaling av merverdiavgift og forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020. Dessuten reduseres den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 8 prosent med virkning fra 1. januar 2020, som typisk vil hjelpe persontransport- og hotellbransjen.

I går ble det dessuten kjent at Regjeringen vil foreslå utsatt betaling av arbeidsgiveravgiften som forfaller 15. mai 2020.

BAHRs syn:

COVID-19-krisen og det samtidige fall i oljeprisen har satt mange næringer under betydelig press og flere aktører melder om dramatiske utfordringer for deres virksomheter. Det er essensielt at tiltak iverksettes så snart som mulig og at de får en slik utforming at de vil være praktisk tilgjengelige for bredden av norsk næringsliv slik at ellers levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen.

BAHR følger det videre arbeidet og vil komme med ytterligere oppdateringer og analyser så snart flere detaljer blir kjent.

Share aticle to
Loading video ...
close