Zachariasbryggen: Erstatningskrav på 700 millioner kroner avvist av lagmannsretten

Våren 2019 representerte BAHR sammen med advokat Jan Magne Isaksen som nå er partner i Advokatfirmaet Kluge, Realforum AS og Geir Hove i sak for Bergen tingrett, hvor Zachariasbryggen AS fremsatte et krav om erstatning på inntil 700 millioner kroner. Saken var den syvende saken i forlengelsen av tomtefesteforholdet på Zachariasbryggen i Bergen, men den første med krav om erstatning. Zachariasbryggen AS ble tilkjent totalt 6,2 millioner kroner, og anket dommen. I nylig avsagt kjennelse fra Gulating lagmannsrett oppheves tingrettens dom, og Zachariasbryggen AS’ anke avvises.
Foto: Shutterstock

For lagmannsretten anførte BAHR på vegne av Realforum AS og Hove at anken måtte avvises fordi Zachariasbryggen AS manglet partsevne. Zachariasbryggen AS ble tatt under konkursbehandling allerede i 2013, men etter innstilling av bobehandlingen ble selskapet også slettet fra Foretaksregisteret den 17. september 2019. Bergen tingrett var ikke klar over dette da det 11. oktober 2019 ble avsagt dom i saken.

I kjennelse av 5. juni 2020 fra Gulating lagmannsrett slår lagmannsretten fast at Zachariasbryggen AS ikke har partsevne, slik at anken avvises. Fordi Zachariasbryggen AS’ partsevne bortfalt før dom ble avsagt i tingretten er også tingrettens dom opphevet og saken hevet.

Lagmannsretten la til grunn at sletting i Foretaksregisteret som hovedregel innebærer at et aksjeselskap mister sin partsevne. For unntak oppstilles tre vilkår:

  • Saken må gjelde en rettighet som er tilordnet det slettede selskapet, eller en plikt som grunner seg på en handling som er foretatt av eller direkte overfor selskapet
  • Det slettede selskapet må fremstå som det naturlige søksmålssubjekt for de krav saken gjelder
  • Det må ha økonomisk eller praktisk betydning å få dom til fordel for det slettede selskapet

Etter nøye gjennomgang av foreliggende rettspraksis kunne ikke lagmannsretten se at noen av vilkårene var oppfylt for Zachariasbryggen AS.

Lagmannsretten fremhevet at kravet langt oversteg den udekkede gjelden til selskapet, og at formålet med søksmålet derfor var å oppnå dekning ut over Zachariasbryggen AS’ gjeldsforpliktelse, slik at det overskytende ville tilfalle aksjonæren. Det mest naturlige søksmålssubjekt ville etter rettens syn vært aksjonærene, ikke selskapet. Lagmannsretten legger til grunn at styreleder og nåværende eneaksjonær i Zachariasbryggen AS opptrådte grovt uaktsomt da det i anken ikke ble opplyst om at selskapet var slettet fra Foretaksregisteret.

Realforum AS/Hove ble i likhet med BN Bank tilkjent sakskostnader for både tingretten og lagmannsretten.

Share aticle to
Loading video ...
close