Kapitalforvaltning og Private Equity | Faghefter

BAHRs Kapitalforvaltning og Private Equity-gruppe driver utstrakt FoU-virksomhet. Som et ledd i dette arbeidet dokumenterer vi vår kunnskap gjennom å utarbeide faghefter relatert til områdene som vi går i dybden på. Per dags dato har vi utarbeidet fem hefter som er nærmere beskrevet nedenfor.
  • A-Å om skatt for private equity

Heftet omhandler skattemessige forhold som gjør seg gjeldende for aktører innenfor privat equity-bransjen, det være seg på investornivå, forvalternivå, fondsnivå og porteføljenivå. Fremstillingen i heftet følger livsløpet til et private equity-fond, delt inn i fasene (i) etablering, (ii) investering, (iii) eiertid, og (i) exit. Selv om vi i heftet tar utgangspunkt i norsk rett og norske aktører, omhandler fremstillingen også mange grenseoverskridende problemstillinger.

  • ESG og bærekraft for kapitalforvaltere og investeringsrådgivere  

Heftet gir en overordnet innføring i ESG og bærekraft for kapitalforvaltere og investeringsrådgivere fra et rettslig og strategisk ståsted. Heftet tar for seg en rekke praktiske problemstillinger relatert til blant annet fondsetableringer, fundraising, investeringer og rådgivning, inkludert regler om “fondskateogorier”, risiko for grønnvasking og hva som egentlig er en bærekraftig investering.   

  • EuVECA og ELTIF – regulerte fond for unoterte investeringer

Norge er fond for unoterte investeringer generelt uregulert – med unntak av de EU-initierte fondstypene EuVECA, EuSEF og ELTIF. Dette er «valgfrie» regelverk og gir enkelte særlige fortrinn. EuVECA – et regelverk utarbeidet for venture-fond – kan relativt enkelt og rimelig markedsføres i EØS både til profesjonelle og ikke-profesjonelle investorer, og kan enklere yte lån til porteføljeselskaper. ELTIF – et regelverk som kan være egnet for større private equity-fond, infrastruktur- og eiendomsfond – gir mulighet for å yte lån direkte til porteføljeselskaper, og kan på enkelte ytterligere vilkår markedsføres til ikke-profesjonelle investorer. Investeringer i både EuVECA og ELTIF-fond kan være attraktivt for investorer som er livsforsikringsselskaper og pensjonskasser.  I heftet gir vi en oversikt over regelverkene for EuVECA og ELTIF-fond, mulighetene og hvilke krav som må være oppfylt.

  • Family Office

Når en families formuesverdier organiseres for felles forvaltning omtaler man gjerne dette som et «Family Office». I heftet redegjør vi for noen utvalgte spørsmål vi mener det er viktig å stille seg når et Family Office vurderer hvordan forvaltningen av egne verdier skal struktureres og organiseres.

Formålet med heftet er å bidra med inspirasjon slik at familien rent faktisk foretar de nødvendige vurderinger – det er ikke nødvendigvis noe fasitsvar på spørsmålene da dette vil kunne variere for den enkelte.

  • Verdipapirfond – skatt for fond og andelseiere

Heftet omhandler de norske skattereglene for beskatning av verdipapirfond og fondets andelseiere. Heftet tar for seg beskatning på fondsnivå og på andelseiernivå for investering i norske og utenlandske verdipapirfond. Heftet gir også en overordnet fremstilling av forholdet til tilgrensede regler for aksjesparekonto og fondskonto.

 

Ønsker du å motta faghefte(r) i trykket eller digital versjon, vennligst kontakt Karoline T. Olufsen på e-post kaolu@bahr.no

Share aticle to
Loading video ...
close