Events

Lunsjseminar | ESG og bærekraft for AIF-forvaltere

BAHR inviterer til lunsjseminar om ESG og bærekraft for forvaltere av alternative investeringsfond 24. januar 2023, med seminar fra kl. 11.00-12.00 og lunsj fra kl. 12.00-13.00.

2022 har vært preget av et regelverk innenfor ESG og bærekraft i stadig utvikling, og et økende fokus på grønnvasking. Også i 2023 vil det skje mye på regelverkssiden, og SFDR og Taksonomien vil tre i kraft i Norge. På seminaret vil vi se nærmere på noen viktige spørsmål for norske AIF-forvaltere (både registrerte og de med konsesjon), med et særlig fokus på fondskategorier i SFDR, bærekraftige investeringer og grønnvasking. Hva er egentlig en bærekraftig investering? Hva skal til for å være et artikkel 8- eller artikkel 9-fond? Hvilke fond kan benytte ESG- og bærekraftsrelaterte begreper i fondsnavnet uten å risikere anklager om grønnvasking?

Vi vil dele vår erfaring om markedets tilpasning, «best practice» og håndtering av reglene i praksis – også der det fremdeles er sentrale uavklarte spørsmål.

«Fondskategorier» i SFDR

Med SFDR har EU i praksis inndelt hele det europeiske markedet for AIF-fond i tre ulike kategorier: artikkel 9-fond, artikkel 8-fond og artikkel 6-fond. Fondskategori kan ha innvirkning på tilgang til investorer og kapital, og vi ser allerede institusjonelle investorer som kun investerer i artikkel 8-fond og artikkel 9-fond. Samtidig er det stor variasjon i markedet med hensyn til investeringsstrategier innenfor de ulike kategoriene. Sentrale problemstillinger for norske AIF-forvaltere er:

 • Hva skal til for å være et artikkel 8-fond?
 • Hva skal til for å være et artikkel 9-fond?
 • Hvilken betydning har fondskategori for investeringsstrategien?
 • Hvilke begrensninger gjelder for artikkel 6-fond?

Bærekraftige investeringer

Bærekraftige investeringer har fått et rettslig definert innhold for AIF-forvaltere etter ikrafttredelse av SFDR og Taksonomien. Hensikten med rettslig å definere hva som er bærekraftig har blant annet vært å motvirke grønnvasking, og sørge for at alle «snakker samme språk». Basert på uklarheten rundt hva som egentlig er bærekraftig må det sies at det så langt har vært passe vellykket. Å trå feil i vurderingen av hva som er bærekraftig kan ha store negative konsekvenser for AIF-forvaltere, og er derfor et viktig tema. Vi vil i seminaret se nærmere på:

 • Hva er en miljømessig bærekraftig investering?
 • Hva er en sosialt bærekraftig investering?
 • Hva er forskjellen på Taksonomiens og SFDRs definisjon av bærekraftige investeringer?
 • Hvordan skal man vurdere om det er hensiktsmessig for et AIF-fond å ha en forpliktelse til å investere bærekraftig?
 • Hvilke krav stilles til dokumentasjon?

Rettslig regulering av grønnvasking

ESG og bærekraft blir et stadig viktigere konkurransefortrinn for AIF-forvaltere. Samtidig står AIF-forvaltere overfor nye og komplekse regler, som er i stadig utvikling. I løpet av 2022 har det vært flere skandaler internasjonalt relatert til forvaltere som anklages for grønnvasking, med alvorlige konsekvenser som bøter, oppsigelser, søksmål og etterforskning. EU har nå iverksatt en prosess for rettslig å regulere grønnvasking. Vi vil i seminaret se på:

 • Hva kan norske AIF-forvaltere si og ikke si i markedsføringsmateriale av AIF-fond?
 • Hva er sammenhengen mellom fondskategori og markedsføring?
 • Hvilke fond kan benytte «ESG» og ESG-relaterte begreper i fondsnavnet?
 • Hvilke fond kan benytte «bærekraft» og bærekraftsrelaterte begreper i fondsnavnet?
 • Hva er de viktigste læringspunktene fra tidligere saker for å unngå anklager om (ubevisst) grønnvasking?
 • Hvilke særlige forhold er det AIF-forvaltere må være oppmerksomme på?

Andre pågående initiativer

I seminaret vil vi også komme inn på andre pågående initiativer som er relevant for AIF-forvaltere innenfor ESG og bærekraft, inkludert blant annet:

 • Nye krav til investeringsrådgivere relatert til bærekraftspreferanser og hvordan dette påvirker norske AIF-forvaltere
 • EUs arbeid med en «grønn» merkeordning for finansielle produkter og hvordan dette er relevant for norske AIF-forvaltere
 • Utviklingen av et EU-rammeverk for grønne obligasjoner og hvordan dette er relevant for norske AIF-forvaltere
 • Endringer i utfyllende regler til AIFM-direktivet om bærekraftsrisiko og bærekraftsfaktorer

 


Tid: Tirsdag 24. januar 2023 kl. 11:00-13:00

Sted: BAHR, Oslo

Foredragsholdere:

 • Peter Hammerich

 • Lene E. Nygård

 • Didrik Krogh

Loading video ...
close