Events

Seminar i skatterett: Internprising i praksis

En betydelig andel av et konsernselskaps transaksjoner skjer med andre konsernselskaper. Transaksjonene innebærer normalt fradragsrett for kjøper og skatteplikt for selger. Skatteloven § 13-1 (armlengdeprinsippet) bestemmer at skattemyndighetene kan foreta skjønnsfastsettelse dersom interessefellesskapet mellom partene fører til en inntektsreduksjon hos den ene part. Dette er en viktig og prioritert del av Skatteetatens kontrollarbeid, og hvert år mottar en rekke selskaper varsler om endring av skattefastsettelsen på dette grunnlag.

Hva kan og bør et konsern gjøre for best mulig å underbygge og forsvare internprisingen – før og etter avtaleinngåelse? Hva er de viktigste rettslige skrankene for anvendelsen av skatteloven § 13-1? Når bør skattyter vurdere å engasjere en sakkyndig, og hvordan er det en sakkyndig best kan bidra og typisk angriper og jobber med problemstillingene? Hvordan ser internprisingssakene ut fra Skatteetatens perspektiv, bl.a. når det gjelder avklaring av prinsippspørsmål, utviklingstrekk, deltakelse i OECD og samarbeid med andre land?

Vi vil belyse det praktiske arbeidet med internprisingssakene fra tre ulike perspektiver:

  • Skattyter: Joachim M. Bjerke og Simen Skjold Søgaard, partnere i Advokatfirmaet BAHR AS
  • Den sakkyndige: Halvor Hoddevik, arbeidende styreformann i Rann Rådgivning AS
  • Skattemyndighetene: Per Westvang, fagdirektør i Skatteetaten

 

Seminaret holdes fysisk hos BAHR på Tjuvholmen. Det vil også være mulig å følge seminaret via videolink for de som ikke har anledning til å være fysisk tilstede.

 

Velkommen til morgenseminar!

Loading video ...
close