Den prinsipielle Gassled-saken behandles i Høyesterett 23. mai til 4. juni 2018

I 2011 kjøpte de fire selskapene Solveig Gas Norway AS, Silex Gas Norway AS, Infragas Norge AS og CapeOmega AS (tidligere Njord Gas Infrastructure AS) til sammen omtrent 45 % av eierandelene i den norske transportsystemet Gassled. Samlet vederlag var om lag 32 milliarder kroner.

Kort tid etter overdragelsene reduserte Olje- og energidepartementet tariffene for gasstransport i rørsystemet med 90 %. De fire nye eierne er ikke skipere av gass, og tariffreduksjonen rammer derfor disse eierne særlig hardt. I 2014 stevnet de fire eierne staten med påstand om at endringsvedtaket må kjennes ugyldig. Staten ble frikjent i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett. Høyesterett skal behandle saken i mai/juni 2018.

De rettslige spørsmålene Høyesterett skal ta stilling til i saken er hvorvidt endringsvedtaket har hjemmel, herunder om det er i strid med petroleumsloven § 4-8, samt om inngrepet er i strid med EMK P1-1. BAHR representerer tre av de fire eierne, og saken prosederes i Høyesterett av advokatene Thomas K. Svensen og Jan B. Jansen.

Share aticle to
Loading video ...
close