Kommentar til Høyesteretts kjennelse i Lovdata-saken

En samling av høyesterettsdommer hentet fra Lovdatas database kan ikke gjøres tilgjengelig på nettsiden rettspraksis.no. Lovdatas samling av dommer er beskyttet etter regelen om databasevern i åndsverkloven § 24. Verken unntaket for offentlig informasjon i åndsverkloven § 14 eller ytringsfrihetsvernet etter Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10 kan begrunne et unntak for de aktuelle handlingene. Det er essensen i «Lovdata-kjennelsen», HR-2019-1725-A. Kjennelsen får direkte følger for medie- og opphavsrett, men reiser samtidig nye spørsmål som lovgiver må avklare. 

 

Les ekspertkommentaren på Juridika.no 

Share aticle to
Loading video ...
close