Nok en entreprisetvist til Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg har for tredje gang denne sommeren besluttet å ta til behandling en sak fra bygge- og anleggsbransjen. Denne gangen gjelder saken hvorvidt plunder og heft-krav skal medregnes i entreprenørens anslåtte forseringsvederlag, som må være lavere enn dagmulkt tillagt 30 % dersom entreprenøren skal ha rett til å iverksette såkalt «defensiv forsering».

Saken gjaldt tvist om oppgjøret i en totalunderentrepriseavtale etter rehabilitering og utvidelse av Slemdal skole i Oslo. Backe Stor-Oslo AS («Backe») var totalentreprenør i prosjektet, kontrahert av Undervisningsbygg. Elektro-Kontakten AS («Elektro-Kontakten») ble engasjert av Backe som totalunderentreprenør for elektroarbeidet.

 

Backe og Elektro-Kontakten inngikk en fastpriskontrakt basert på NS 8417. Utover byggeperioden ble det etter hvert klart at Elektro-Kontakten ikke ville overholde kontraktens frister. Begge parter påstod at den andre var ansvarlig for forsinkelsen. Elektro-Kontakten fremmet krav om tilleggsvederlag for kostnader blant annet til forsering og plunder og heft, og Backe fremmet motkrav om dagmulkt og erstatning.

 

Parallelt med byggearbeidene brakte Elektro-Kontakten tvisten inn for tingretten (TOSLO-2020-17073), der Elektro-Kontakten fikk medhold i en vesentlig del av sitt krav om tilleggsvederlag. Backe anket dommen til Borgarting lagmannsrett (LB-2021-42691), der utfallet ble omtrent det samme som i tingretten. Lagmannsretten var imidlertid noe i tvil om hvorvidt vilkårene for forsering ved uberettiget avslag på krav om fristforlengelse i NS 8417 punkt 33.8 første ledd var oppfylt. Dette var avgjørende for om Elektro-Kontrakten hadde rett til å iverksette forsering.

 

NS 8417 punkt 33.8 lyder slik: «Hvis totalentreprenøren helt eller delvis avslår et berettiget krav på fristforlengelse, kan TUE velge å anse avslaget som et pålegg om forsering gitt ved endringsordre. TUE har ikke en slik valgrett dersom vederlaget for forseringen må antas å ville overstige den dagmulkten som ville ha påløpt hvis totalentreprenørens avslag var berettiget og forsering ikke ble iverksatt, tillagt 30 %.» Tilsvarende bestemmelser finnes i NS 8405 punkt 24.8, NS 8406 punkt 21 og NS 8407 punkt 33.8.

 

Lagmannsretten var ikke tvil om at Backe hadde avslått et berettiget krav på fristforlengelse. Spørsmålet var derimot om Elektro-Kontaktens forseringskrav lå innenfor forholdsmessighetskravet i punkt 33.8 første ledd andre setning – hvoretter retten til å iverksette defensiv forsering forutsetter at vederlaget for forseringen ikke overstiger dagmulkten som ellers ville påløpt pluss 30 %. Mer konkret var spørsmålet om Elektro-Kontaktens plunder og heft-krav, som var varslet samtidig som forseringskravet, skulle trekkes inn i det anslåtte forseringsvederlaget som dagmulktskravet skal holdes opp mot. Ifølge lagmannsretten var ikke spørsmålet tidligere behandlet i rettspraksis eller juridisk teori. Ordlyden i punkt 33.8 ga heller ingen avgjørende føringer for løsningen av spørsmålet. Formålet kunne tale for at kostnader til plunder og heft må tas med i beregningen, da det sentrale må være de samlede økonomiske virkningene av forsering.

 

Ifølge lagmannsretten var det imidlertid ingen nødvendig sammenheng mellom de to kravene. Det er tale om to ulike krav i kontraktens forstand, som bygger på ulikt faktisk og rettslig grunnlag. I tillegg må et krav om dekning av kostnader for plunder og heft også varsles særskilt, jf. NS 8417 punkt 34.1.3 På denne bakgrunn konkluderte lagmannsretten med at anslåtte kostnader til plunder og heft ikke skal trekkes inn i beregningen av vederlaget for forseringen etter punkt 33.8. Lagmannsretten viste i denne forbindelse også til at tolkningstvil om bestemmelsens rekkevidde må gå i favør av totalunderentreprenøren, som var satt i en vanskelig situasjon ved å ha fått avslått et berettiget krav om fristforlengelse, jf. Rt-1999-878.

 

Backe anket lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett, og ankeutvalget har altså tillatt fremmet den delen av anken som gjelder spørsmålet om et plunder og heft-krav skal trekkes inn i det anslåtte forseringsvederlaget etter NS 8417 punkt 33.8. Saken føyer seg inn i rekken av entreprisesaker som har sluppet inn til behandling i Høyesterett de siste årene, og vil bidra til ytterligere prinsipielle avklaringer på entrepriserettens område. Vi venter i spenning på Høyesteretts avgjørelse!

 

Share aticle to
Loading video ...
close