Norwegian vant i Høyesterett

Scanpix

I sak anlagt av en gruppe piloter og kabinansatte om rett til ansettelse i morselskapet, Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) og Norwegian Air Norway AS (NAN), har Høyesterett også tatt stilling til om organisasjons- og driftsmodellen strider mot norske arbeidsrettslige regler. Etter børsslutt onsdag 12. desember kom Høyesteretts dom, som frifant Norwegian.

 

Bakgrunnen for saken er at Norwegian de seneste årene har gått gjennom en omfattende omstruktureringsprosess. Tidligere var all flyoperativ virksomhet, herunder ansettelsesforhold for piloter og kabinansatte, i morselskapet NAS. Etter kraftig vekst og internasjonal satsning, og som grunnlag for videre utvikling, skal NAS være et morselskap med begrenset flyoperativ virksomhet, mens selskaper i konsernet som har driftstillatelse fra ulike lands luftfartsmyndigheter står for den operative flyvirksomheten. Disse flyoperative selskapene kjøper inn en rekke tjenester, herunder bemanningstjenester, blant annet for å drive mest mulig kostnadseffektivt og med høyest mulig kvalitet. Piloter og kabinansatte er ansatt i ulike selskaper i konsernet, og inngår i tjenesteleveranser til de flyoperative selskapene.

Saken reiser flere arbeidsrettslige spørsmål, herunder om Norwegians driftsmodell med kjøp av tjenester står seg som entreprise eller om det i realiteten er tale om innleie av personell samt om NAS må anses som arbeidsgiver på såkalt «særskilt grunnlag», dvs. fordi morselskapet reelt skal ha opptrådt som arbeidsgiver.

Høyesterett konkluderer i dommen med at det foreligger reelle tjenestekjøp (bemanningsentreprise) , og at det heller ikke for øvrig er grunnlag for kravene fra pilotene og de kabinansattes om at de skal være ansatt i NAS eller NAN.

BAHR ved advokatene Tarjei Thorkildsen og Christian Backe representerte Norwegian Air Shuttle ASA og Norwegian Air Norway AS.

 

Les Høyesteretts dom her
Share aticle to
Loading video ...
close