Prinsipiell sak om tvungent verneting for patentsaker skal behandles av Høyesterett i avdeling ved muntlig behandling

Høyesterett i Oslo. Foto Stein J. Bjørge

BAHR representerer en innovatør innen bioteknologi i tvist om rettigheter til patent. Før rettighetstvisten avgjøres, skal Høyesterett ta stilling til om reglene om Oslo tingrett som tvungent verneting for patentsaker kommer til anvendelse på søksmålet.

Rettighetstvisten bygger på krav om overføring av patenter og patentsøknader. Selskapet som opprinnelige utviklet og eide patentet, ble slått konkurs i 2017. Det var da tvist mellom konkursboet og panthaverne på den ene siden, og morselskapet til det konkursrammede selskapet på den andre siden, om rettighetene til patentet var solgt til morselskapet. BAHRs klient kjøpte rettighetene  konkursboet og panthaverne måtte ha til patentet, og har gått til sak mot blant annet morselskapet med krav om overføring av rettighetene til patentet. Grunnlaget for kravet om overføring er at salgsavtalen fra det konkursrammede selskapet til morselskapet ikke ble gjennomført, alternativt at rettighetene senere ble tilbakeført. Subsidiært kreves bruksrett til patentet, enten på bakgrunn av boets inntreden i avtalen etter dekningsloven § 7-3 eller som følge av reglene om konsumpsjon.

Spørsmålet Høyesterett skal ta stilling til er hvorvidt reglene om tvungent verneting i patentloven kommer til anvendelse på søksmålet. Høyesterett skal blant annet vurdere hvorvidt formuleringen «søksmål angående retten til en oppfinnelse som det er søkt patent på» i patentloven § 63 nr. 1 ekskluderer søksmål som reises etter patent er meddelt. Høyesterett skal også ta stilling til hvorvidt patentloven § 63 første ledd nr. 4 omfatter alle  «søksmål angående … overføring av patent» eller om tilføyelsen «jr. §§ 52 og 53»  innebærer en begrensning til overføringssøksmål etter § 53.

Saken skal avgjøres av Høyesterett i avdeling etter muntlig behandling tirsdag 13. november 2018.

Share aticle to
Loading video ...
close