Regjeringen varsler gjennomgang av reglene om foretaksstraff og korrupsjon

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har varslet en helhetlig evaluering og revisjon av korrupsjonslovgviningen og reglene om foretaksstraff. Utredningen kommer 15 år etter innføringen av straffebudene mot korrupsjon, og 27 år etter innføringen av den generelle hjemmelen for foretaksstraff.

Målet er i følge JD blant annet å evaluere behovet for å styrke foretaksstraffens preventive virkning og vurdere om det er behov for andre tiltak som kan fremme effektiv bekjempelse av korrupsjon I tråd med internasjonale forpliktelser. Dette skal gjennomføres slik at grunnleggende prinsipper som forutberegnelighet og rettssikkerhet ivaretas. Derfor skal utredningen vurdere en tydeligere og mer effektiv korrupsjonslovgivning, og se på mulighetene for å utvikle foretaksstraffinstituttet som et mer fleksibelt virkemiddel for å avdekke og forhindre at det begås lovbrudd i virksomheten.

Utredningen kommer blant annet etter at Stortinget i mars 2017 ba regjeringen fremme forslag om en tydeligere og mer effektiv korrupsjonslovgivning. Utredningen skal gjennomføres av advokat Knut Høivik, og skal etter planen foreligge i januar 2020. Forslaget vil deretter sendes på høring før en eventuell proposisjon fremmes for Stortinget.

BAHR mener det er bra at disse spørsmålene tas opp og utredes. Vår erfaring er at det hersker for stor usikkerhet rundt reglene om foretaksstraff og korrupsjon, og at det kan bidra til mer handlingslammelse enn proaktivitet for å motvirke korrupsjon. Dette er et område hvor Norge bør gå foran med en høy standard på både regelverk og prinsipper for håndheving.

Share aticle to
Loading video ...
close