Arbeidsliv | Gyldig avskjed av daglig leder ved unnlatelse av å følge instrukser fra styret

Avskjed er den strengeste reaksjonen arbeidsgiver har. Men når er reaksjonen berettiget? Lagmannsretten oppsummerer rettstilstanden i en ny dom. Ved avskjed opphører arbeidstakerens arbeidsforhold umiddelbart. Arbeidstakeren får ikke lønn i oppsigelsestid og har som utgangspunkt heller ikke rett til å stå i stillingen hvis avskjeden bestrides. I tillegg har arbeidstakeren ikke rett til dagpenger før etter en ventetid på 18 uker.

BAHR mener

Resultatet i dommen er overhodet ikke overraskende. Daglig leder hadde gjentatte ganger unnlatt å følge styrets instrukser og også på annen måte opptrådt sterkt kritikkverdig.

Dommen illustrerer likevel at det er en høy terskel for å kunne reagere med avskjed i stedet for oppsigelse. Det er ikke tilstrekkelig at det foreligger et klart pliktbrudd eller mislighold, og at man mener at forholdet må medføre at arbeidsforholdet skal avsluttes. For å begrunne avskjed må misligholdet må være vesentlig. Det må vurderes konkret og med utgangspunkt i hvilke krav som stilles til rollen og arten av pliktbruddene eller misligholdet. Det skal for eksempel mindre til for å reagere strengt overfor ansatte i betrodde/ledende stillinger sammenlignet med ansatte i underordnede stillinger.

BAHR mener videre det er riktig når lagmannsrettens flertall ikke legger vekt på tjenestetid, alder og den underliggende aksjonærkonflikten ved rimelighetsvurderingen. Når avslutning av arbeidsforholdet er begrunnet i arbeidstakerens forhold har slike momenter liten plass. Dette gjelder særlig der pliktbruddene isolert sett er grove.

Dommen illustrerer også at saksbehandling er viktig, inkludert at arbeidsgiver må vurdere om andre, mindre inngripende virkemidler kan ha den nødvendige effekt i stedet for avskjed. I denne saken ville det gitt urimelige utslag dersom daglig leder skulle hatt rett til å fungere i stillingen i oppsigelsestiden. Oppsigelse var derfor ikke et reelt alternativ.

Vi fremhever for øvrig at tvister om opphør av stilling som daglig leder veldig sjelden kommer for domstolene, og saken på den bakgrunn er oppsiktsvekkende.

 

Kort om faktum i saken

Daglig leder i et familieeid aksjeselskap ble meddelt avskjed. Avskjeden var begrunnet i at han ikke forholdt seg til styrets beslutninger og ikke fulgte styrets instrukser. Han viste manglende rolleforståelse, og samarbeidet og kommunikasjonen mellom styret og daglig leder fungerte ikke. Dette hadde pågått over tid og tilliten mellom daglig leder og styret var brutt.

Daglig leder hadde blant annet unnlatt å delta på styremøter, nektet forberede saker og dokumenter for styret, opptrådt på vegne av de ansatte i en konflikt om lønnsregulering, nektet å akseptere valg av styremedlemmer, fremmet forliksklage mot selskapet, latt være å forholde seg til styrets beslutning i flere saker og førte en nedlatende tone i kommunikasjonen med styreleder.

 

Rettslige vurderinger av lagmannsretten

Lagmannsrettens flertall tok utgangspunkt kravene som stilles til rollen som daglig leder etter aksjeloven og konkluderte med at avskjeden var rettmessig som følge av daglig leders grove pliktbrudd og vesentlige mislighold.

Flertallet la vekt på at det er helt sentralt at en daglig leder fungerer i rollen og lojalt følger styrets instrukser. I saken var det nødvendig med umiddelbar fratredelse for å ivareta selskapets interesser.

Det ble fra flertallets side også lagt vekt på at daglig leder ved flere anledninger var blitt bedt om å opptre lojalt og utføre sine plikter, men at dette ikke var etterkommet.

At daglig leder hadde lang tjenestetid, var 60 år og at det forelå en underliggende konflikt i familien (dvs. mellom aksjonærene i selskapet) endret ikke konklusjonen. Styret hadde opptrådt saklig og innenfor styringsretten gjennom saksbehandlingen. Flertallet oppsummerte med at avskjeden verken var urimelig eller uforholdsmessig.

Borgarting lagmannsrett - Dom: LB-2021-116311
Share aticle to
Loading video ...
close