Arbeidsliv | Lovforslag – «norsk» lønn på skip på norsk sokkel og i innenriksfart

Regjeringen la i går, 1. mai, frem et nytt lovforslag for å sikre det som omtales som norske lønnsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Forslaget følger opp tidligere initiativ, der hensikten er å regulere lønnsnivået for arbeidstakere hos leverandører av maritime tjenester. I 2022 foreslo Regjeringen en egen lov som ga arbeidstakere på slike skip rett til «norske» lønnsvilkår, men dette endres nå. Høringsfristen for forslaget er allerede 12. juni.

Regjeringen går bort fra forslaget om en særlov, men vil sikre norsk lønn for ansatte i denne delen av skipsfarten på to ulike måter:

For havbaserte næringer offshore skal rettighetshaverne – de som har konsesjoner – innen petroleumsnæringen, havvind og akvakultur mv. sørge for at arbeidstakere om bord på skip som yter maritime tjenester har norske lønnsvilkår. Den som har konsesjon skal altså ikke bare sørge for at egne ansatte lønnes slik, men også at ansatte i leverandørkjeden sikres samme vilkår. Lønnsnivået skal minst være som «landsomfattende tariffavtale for skipsfart».

For ansatte på skip i innenriksfart, foreslås å åpne for begjæringer om allmenngjøring av tariffavtale også for skip i innenriksfart. Dette omfatter skipsfartsaktivitet mellom norske havner, dvs. kystfarten, cruise og andre maritime næringer. Vedtas lovforslaget, kan arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon begjære at den dominerende tariffavtalens lønnsbestemmelser skal gjelde for alle, som forskrift. Slike begjæringer behandles av den statlige Tariffnemnda.

Mer om forslaget her
Share aticle to
Loading video ...
close