Arbeidsliv | Nytt i 2019

Arbeidslivsfeltet blir stadig mer rettsliggjort. I 2018 var det ti avgjørelser innen dette området bare i Høyesterett, sist i Norwegian-saken (der BAHR bisto Norwegian). Høyesterett avgjorde 12. desember at Norwegian-konsernets driftsmodell med bemanningsentrepriser ikke krenker norske arbeidsrettslige regler. Noen dager senere signerte partene i arbeidslivet en ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv frem til  31. desember 2022.

Vi forventer at det også i 2019 vil komme rettsavgjørelser som klargjør arbeidsrettslige spørsmål. Høyesterett skal blant annet ta stilling til ansiennitetsprinsippets betydning ved nedbemanning i den såkalte Skanska-saken (etter at LO og NHO inngikk forlik seg i mellom om forståelsen av Hovedavtalens ansiennitetsregel).

I dette nyhetsbrevet omtaler vi enkelte endringer i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft fra 1. januar 2019. Dessuten kommenteres forslaget til en egen lov om vern av forretningshemmeligheter som nylig er sendt på høring.

Les nyhetsbrevet her
Share aticle to
Loading video ...
close