Arbeidsliv | Statsråd i dag: lovforslag om strengere regler for innleie

Regjeringen har i statsråd i dag foreslått flere endringer som begrenser adgangen til inn- og utleie fra bemanningsforetak. Lovforslaget medfører i praksis at arbeidsgivere ikke lenger kan leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak når det foreligger midlertidig behov for dette. Forslaget legger til grunn at det fremover for eksempel skal kunne leies inn arbeidskraft fra bemanningsforetak ved vikariater, etter avtale med de tillitsvalgte mv. Dette kommer til å få konsekvenser for driften av mange virksomheter i Norge.

Nærmere om lovforslaget

Hovedgrepet for innstrammingen som foreslås er at adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» oppheves.

Det foreslås videre at den innleide arbeidstakeren skal ha rett til fast ansettelse i innleievirksomheten etter 3 år. Denne regelen skal gjelde uavhengig av om innleie skjer med eller uten avtale med tillitsvalgte. Retten til fast ansettelse vil inntre når arbeidstaker har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år, uavhengig av innleiegrunnlag.

BAHR mener

Med bakgrunn i den politiske sammensetningen på Stortinget tyder alt på at de foreslåtte lovendringene blir vedtatt.

BAHR anbefaler at arbeidsgivere allerede nå gjennomgår og justerer sin bemanningsstrategi opp mot de foreslåtte regelendringene. Virksomhetene må ha oversikt over hvilke hjemmelsgrunnlag som har vært benyttet ved innleie og forberede seg på at fremtidig innleie ikke kan gjennomføres på samme måte som i dag.

For å møte andre svingninger i arbeidskraftsbehov må virksomhetene vurdere direkteansettelse på heltid eller deltid, herunder midlertidig ansettelse fremfor innleie, samt andre mekanismer i loven som for eksempel justeringer av arbeidstiden. Arbeidsgivere kan også vurdere om det er aktuelt og realistisk å inngå avtaler med tillitsvalgte om større fleksibilitet i adgangen til innleie. I alle tilfeller må arbeidsgivere holde oversikt over varigheten ved innleie opp mot den foreslåtte regelen om rett til fast ansettelse hos innleier etter tre år.

Mange virksomheter bør også vurdere om virksomhetens gjeldende avtaler om tjenestekjøp/entreprise kan videreføres eller om de må tilpasses.

 

Trykk her for å lese lovproposisjonen.

Trykk her for å lese tidligere nyhetsbrev om de foreslåtte endringene.

Share aticle to
Loading video ...
close