Viktig frist 1. juli 2019 for avtaler om utvidet innleie fra bemanningsforetak | Nytt lovforslag om håndhevingskompetanse til Arbeidstilsynet

I et nyhetsbrev tidligere i år omtalte vi flere endringer i arbeidsmiljøloven. Før sommerferien tar til, minner vi om at overgangsperioden for «eldre» innleieavtaler straks utløper. Samtidig har det kommet nytt forslag om lovendringer knyttet til håndheving av reglene om innleie og likebehandling.

Innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak – Hva gjelder fra 1. juli 2019?

Etter arbeidsmiljøloven § 14-12 tillates innleie fra bemanningsforetak i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse. Tidligere kunne virksomheter som var bundet av tariffavtale også inngå en skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie med tillitsvalgte som til sammen representerte et flertall av den arbeidskategori innleien gjaldt, uavhengig av om vilkårene for midlertidig ansettelse var oppfylt. Det kunne altså avtales utvidet innleie i tariffbundne virksomheter.

Fra 1. januar 2019 ble retten til å inngå slike avtaler med tillitsvalgte innsnevret til kun å gjelde for virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med en fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven § 39, dvs. en fagforening som har minst 10 000 arbeidstakere som medlemmer. Samtidig med lovendringen ble det gitt en overgangsregel på seks måneder for virksomheter som allerede hadde inngått slike innleieavtaler.

Denne overgangsperioden utløper 30. juni 2019. I praksis betyr det at fra 1. juli 2019 må alle virksomheter som har avtaler med tillitsvalgte om innleie av arbeidstakere, vurdere om disse er i samsvar med lovens krav. Det gjelder også de som har inngått innleieavtaler med tillitsvalgte før endringen fant sted.

Gjennomgåelse av eksisterende avtaler og rutiner er særlig aktuelt fordi Arbeids- og sosialdepartementet 6. juni 2019 sendte forslag om ytterligere endringer i arbeidsmiljølovens regler om nettopp innleie og likebehandling, jf. nedenfor.

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om styrket håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene

Endringer i arbeidsmiljøloven

Etter dagens system er det arbeidstakeren selv som må ta initiativ til og sørge for at innleiereglene håndheves. I høringsnotatet foreslår departementet at Arbeidstilsynet gis kompetanse til å føre kontroll med om reglene om innleie og likebehandling blir overholdt ved innleie fra bemanningsforetak.

Forslaget innebærer et tosporet system der reglene om innleie og likebehandling vil være underlagt både offentligrettslig og privatrettslig håndheving. Den offentligrettslige håndhevingen vil etter forslaget gå ut på at Arbeidstilsynet gis kompetanse til å føre tilsyn med og gi pålegg for brudd på innleiereglene, med det formål at den ulovlige innleien opphører. Det samme gjelder likebehandlingsreglene. Dersom et pålegg ikke etterkommes, vil Arbeidstilsynet kunne benytte seg av eksisterende pressmidler som tvangsmulkt eller hel/delvis stans av virksomheten. I særlige tilfeller vil Arbeidstilsynet også kunne vurdere overtredelsesgebyr.

Forholdet mellom den innleide arbeidstaker og virksomheten vil imidlertid fortsatt være underlagt privatrettslig håndheving. Selv om Arbeidstilsynet gis vedtakskompetanse, vil ikke et vedtak fra tilsynet innebære at en innleid arbeidstaker får rett til fast ansettelse eller erstatning etter arbeidsmiljøloven § 14-14. Slike krav må den innleide arbeidstakeren fortsatt fremsette selv.

Forslaget om utvidet myndighet for Arbeidstilsynet vil medføre en tilsvarende utvidet tilsynsmyndighet for Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet innenfor deres respektive myndighetsområder.

Endring i arbeidsmarkedsloven

I høringsnotatet foreslås det også å fjerne karantenebestemmelsen i arbeidsmarkedsloven § 27 første ledd nr. 2 som oppstiller et forbud mot at en virksomhet leier ut en arbeidstaker til en av arbeidstakerens tidligere arbeidsgivere før det har gått seks måneder siden arbeidstakeren sluttet hos denne. Forslaget om oppheving begrunnes med at bestemmelsen ikke lenger synes å ha selvstendig betydning og at det ikke er behov for den. Departementet presiserer imidlertid at det ønskes synspunkter på om det er nødvendig at bestemmelsen opprettholdes. Høringsfristen er 15. september 2019.

Du kan lese mer om de foreslåtte endringene her

BAHR mener

Arbeids- og sosialdepartementets forslag til endringer i arbeidsmiljøloven skal styrke håndhevingen av innleie- og likebehandlingsreglene. Etter vårt syn, forsterker høringsnotatet inntrykket av at kontroll med etterlevelse av eksisterende verneregler har blitt et stadig mer prioritert område for norske myndigheter. Fokuset virker i økende grad å gå fra innføring av ny vernelovgivning på arbeidslivsområdet, til offentligrettslig kontroll av at reglene etterleves.

Det nye lovforslaget er en viktig påminnelse om betydningen av jevnlig oppdatering og gode etterlevelsesrutiner. Det er her en god start å gå gjennom eventuelle bestemmelser om innleie i eksisterende lokale avtaler og tariffavtaler.

Nyhetsbrevet fra 4.januar er tilgjengelig her
Share aticle to
Loading video ...
close