Arbeidsrett – Avvikling av restferie

Vi nærmer oss etter hvert utgangen av kalenderåret 2021. Hovedferien er for de fleste avviklet, men mange arbeidstakere sitter fortsatt igjen med feriedager til gode. Ferieloven legger visse rammer for når og hvordan resterende feriedager skal og kan avvikles. I dette nyhetsbrevet tar vi opp noen praktiske problemstillinger knyttet til avviklingen av restferie.

BAHR mener

Utgangspunktet er at all opptjent ferie skal avvikles hvert år. Dette er en plikt som gjelder både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Hvis arbeidssituasjonen tillater det, kan det av praktiske, regnskapsmessige og økonomiske hensyn være en fordel å sikre at arbeidstakere som har ferie til gode får avviklet denne før årsslutt. Planlegging og påbegynt oppfølgning for å sikre at arbeidstakerne har gjennomført ferie i tråd med ferieloven bør i så fall skje allerede nå.

Samtidig mener vi det er viktig å merke seg at arbeidsgiver og arbeidstaker kan bli enige om å overføre inntil 12 dager (to uker) ferie til neste år. Dette kan i en del tilfeller være en fordelaktig løsning både for arbeidsgiver og for arbeidstaker. Utsettelse/overføring av ferie er noe som må avtales mellom partene og kan ikke gjennomføres kun av den ene parten. Avtalen gjøres skriftlig.

Dersom arbeidsgiver av ulike årsaker har behov for å «sjonglere» med arbeidskraften og personalressursene, finnes det også en viss fleksibilitet når det gjelder håndteringen av ferie. Arbeidsgiver kan i slike situasjoner bruke det handlingsrommet som finnes, for eksempel gjennom å håndtere feriedager som ikke stammer fra ferieloven (ferie ut over lovens regulering på fire uker og en dag) på en av disse måtene:

  • Et alternativ kan for eksempel være å utbetale lønn i stedet for avvikling av de «ekstra» feriedagene.
    • En slik løsning forutsetter at begge parter ønsker en slik løsning og ikke det foreligger tariffavtale som stenger for en slik løsning.
  • Et annet alternativ kan være å overføre de «ekstra» feriedagene, dvs. at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler å overføre 12 dager (iht. ferieloven) samt de «ekstra» feriedagene.

Utgangspunktet – all lovbestemt ferie skal avvikles

Etter ferieloven plikter arbeidsgiver å sørge for at arbeidstaker avvikler 25 virkedager ferie hvert år. Arbeidstaker har som utgangspunkt en korresponderende plikt til å avvikle ferien. Med virkedager inkluderes i denne forbindelse lørdag (alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager).

For mange ble mesteparten av feriedagene benyttet i anledning sommeren etter ferielovens regler om hovedferie. For mer generelle innspill knyttet til hovedferie og endring av ferie, se vårt nyhetsbrev fra juni 2021.

Uttak av restferie før årsslutt

Når hovedferien (tre uker) er avviklet, gjenstår restferien. Den lovbestemte restferien består av sju virkedager, det vil si én normal arbeidsuke, pluss én dag ekstra (Gro-dagen).

Resterende feriedager som arbeidstaker måtte ha til gode må i utgangspunktet avvikles innen utgangen av året. Arbeidstaker kan kreve at restferien avvikles samlet, men arbeidsgiver står ellers fritt til å bestemme tidspunktet for når restferien skal gjennomføres. Det kan likevel være klokt av arbeidsgiver å utvise fleksibilitet og i fellesskap med arbeidstakeren komme til enighet om tidspunktet for ferieavviklingen.

Arbeidsgiver har en plikt til å drøfte ferieavviklingen med arbeidstakeren. I de aller fleste tilfeller vil uttak og dialog knyttet til restferie løse seg gjennom dialog mellom partene. Skulle det skje at arbeidsgiver og arbeidstaker ikke finner en god løsning sammen, kan ikke arbeidstaker nekte å ta ut fastsatt restferie.

Manglende drøfting i forkant fra arbeidsgivers side kan imidlertid få betydning for et eventuelt erstatningsansvar.

Kan arbeidsgiver eller arbeidstaker kreve overføring av ferie til neste år?

Det er nå kort tid igjen til året er slutt og ferien i utgangspunktet skal være avviklet. Et alternativ til å avvikle ferien i innestående ferieår kan av og til være å overføre ferie til påfølgende ferieår. Ferieloven åpner for overføring av inntil 12 virkedager ferie. Denne regelen gjelder ferie som omfattes av ferieloven. Overføring av ferie krever enighet mellom partene, og verken arbeidsgiver eller arbeidstaker kan derfor ensidig kreve restferie avviklet i påfølgende ferieår. I tillegg stilles det krav om at en slik avtale inngås skriftlig.

Ved overføring av feriedager er det viktig å vurdere om det er realistiske utsikter til at arbeidstakeren får avviklet feriedagene i løpet av neste ferieår. Feriesaldoen kan på et tidspunkt bli så stor at det av praktiske årsaker ikke vil la seg gjøre å få avviklet alle feriedagene som den ansatte har til gode. Det er derfor grunn til å gjøre en grundig vurdering før godkjenning av overføring av feriedager.

Begrensningen på 12 virkedager ferie gjelder bare arbeidstakers lovfestede rett til ferie. Mange arbeidstakere har gjennom avtale rett til fem ukers ferie. Den femte uken kan etter vår oppfatning normalt overføres til påfølgende ferieår ved skriftlig avtale, uten hensyn til begrensningen på 12 virkedager. Merk at det kan foreligge reguleringer av dette i enkelte tariffavtaler.

Hvilke rettigheter har arbeidstakeren hvis vedkommende ikke får avviklet restferie?

Dersom restferie ikke blir avviklet i tråd med lovens bestemmelser overføres feriedagene til påfølgende ferieår. Det er med andre ord ikke rom for å utbetale lønn på bekostning av avvikling av ferietid etter ferieloven. Også ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, skal overføres til det påfølgende året.

Dersom arbeidstaker gjennom kollektiv eller individuell avtale har lengre ferietid enn ferielovens minstekrav, har arbeidsgiver et større handlingsrom for de «ekstra» feriedagene. Et alternativ kan for eksempel være å utbetale lønn for de «ekstra» feriedagene dersom partene er enige om dette.

Share aticle to
Loading video ...
close