BAHRs innspill til Finansdepartementets høring om lov- og forskriftsendringer på finansmarkedsområdet

Finansdepartementet ba i brev 23. juni 2022 Finanstilsynet om å vurdere behovet for lov- eller forskriftsendringer for å løse noen nærmere angitte problemstillinger på finansmarkedsområdet. På bakgrunn av vurderinger av de problemstillingene som ble reist i Finansdepartementets oppdragsbrev, samt en vurdering av enkelte andre problemstillinger identifisert av Finanstilsynet, utarbeidet Finanstilsynet et høringsnotat med utkast til lov- og forskriftsendringer.

Finansdepartementet sendte så Finanstilsynets forslag til endringer i lover og forskrifter på finansmarkedsområdet ut på høring, og Advokatfirmaet BAHR har sendt inn et høringsinnspill.

Høringsinnspillet – som er ført i pennen av Peter Hammerich, partner og leder av firmaets virksomhetsgruppe for Kapitalforvaltning og Private Equity, og Markus Nilssen, partner i firmaets virksomhetsgruppe for Finans – adresserer finansforetakslovens konsesjonsunntak for lån til ansatte og foretak som långiver har en betydelig eierandel i. Dette er praktisk viktige unntak for næringslivet, og BAHR mener reglene bør utformes mer fleksibelt enn hva høringsnotatet legger opp til.

Download Høringssvar - Endringer i finansforetaksloven - BAHR
Share aticle to
Loading video ...
close