Dispute Resolution Update – January

Vi ønsker å dele våre erfaringer med tvisteløsning og presentere vår tvisteløsningsvirksomhet. Vi tror at å holde seg løpende oppdatert om trendene i tvisteløsning gir det beste grunnlaget for å håndtere egne tvister mest mulig effektivt og målrettet. Vi sender derfor månedlig en kort oppsummering av aktiviteten i BAHRs virksomhetsgruppe for tvisteløsning den siste tiden. Vi håper du synes dette er interessant.

Voldgift om forsikringstvist

BAHR bistår i en omfattende forsikringstvist underlagt voldgiftsbehandling med bruk av NOMAs Rules on the Taking of Evidence. Saken reiser flere interessante rettslige problemstillinger om bortfall av forsikringsdekning på grunn av brudd på sikkerhetsforskrifter. Det er blant annet spørsmål om forståelsen av og samvirket mellom forsikringsavtalen som er regulert av norsk rett, og regulatoriske krav som er undergitt engelsk rett. Saken reiser også faktiske årsakspørsmål hvor det er avgitt flere omfattende og tekniske sakkyndigrapporter fra anerkjente eksperter på de ulike fagområdene årsakspørsmålet aktualiserer. Hovedforhandlingen er berammet til 2024.

Seier for fiskefôrprodusenten Ewos AS i rettsak mot Stim AS

BAHR har bistått fiskefôrprodusenten Ewos AS i en rettssak mot konkurrenten STIM AS. Saken gjaldt spørsmål om EWOS ved salg og markedsføring av to av EWOS’ produkter hadde gjort inngrep i STIMs patenter og forretningshemmeligheter, samt om EWOS hadde overtrådt markedsføringslovens bestemmelser om ulovlig etterligning, villedende markedsføring og/eller god forretningsskikk. STIM krevde et betydelig beløp som erstatning for de påståtte inngrepene. Borgarting lagmannsrett avsa dom rett før jul, hvor vår klient EWOS vant på alle vesentlige punkter i saken. Dommen fastslår at EWOS kan fortsette å selge sine produkter uhindret av STIM. Lagmannsretten forkastet også STIMs krav om erstatning.

Nærmere omtale av saken finnes her.

Paneldebatt om assistanse fra alminnelige domstoler i voldgiftssaker

I tilknytning 2024 Norwegian Arbitration Day i Oslo 8. februar, var BAHR for andre år på rad vertskap for lunsj og paneldebatt hvor foredragsholdere fra hver av de store skandinaviske voldgiftsinstitusjonene, samt ICC, ga en komparativ oversikt over nordisk og kontinentale perspektiver på bruk av assistanse fra alminnelige domstoler i voldgift. Panelet besto av Madeleine Thörn (SCC) Marie Nesvik (OCC), Fredrik Opsjøn Lindmark (ICC), Stefan Brocker (NOMA), og moderator var Steffen Pihlblad (DIA).

***

 

BAHRs virksomhetsgruppe for tvisteløsning består av flere av Norges mest erfarne prosedyreadvokater. Vi har omfattende erfaring med å bistå klienter i rettslige tvister, både i alminnelige domstoler og norsk/internasjonal voldgift. Vi håndterer til enhver tid flere av de største og mest komplekse tvistesakene i Norge.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker bistand i forbindelse med en tvistesak.

Share aticle to
Loading video ...
close