Dispute Resolution Update – September

Vi ønsker å dele våre erfaringer med tvisteløsning og presentere vår tvisteløsningsvirksomhet. Vi tror at å holde seg løpende oppdatert om trendene i tvisteløsning gir det beste grunnlaget for å håndtere egne tvister mest mulig effektivt og målrettet.

BAHR bistår i pågående saker for EFTA-domstolen

I to av våre pågående tvistesaker har den norske domstolen besluttet å anmode EFTA-domstolen om rådgivende uttalelse om tolkningen av aktuell EØS-rett. I den ene saken, som gjelder (i) adgangen til å gjøre opp plikten til å levere klimakvoter med dividende i rekonstruksjon etter rekonstruksjonsloven og (ii) gyldigheten av ilagt overtredelsesgebyr, skal EFTA-domstolen ta stilling til om klimakvotedirektivet er til hinder for nasjonal insolvenslovgivning som bestemmer at plikten til å levere klimakvoter kan gjøres opp ved utbetaling av dividende. EFTA-domstolens rådgivende uttalelser om tolkningen av EØS-retten er ikke bindende for norske domstoler, men tillegges betydelig vekt.

 

Tvist mellom aksjonærer i oppdrettsselskap

BAHR representerer minoritetsaksjonæren i et norsk oppdrettsselskap i en tvist vedrørende forståelsen av bestemmelser i en aksjonæravtale. De siste ukene har det blitt gjennomført ankeforhandling i Gulating lagmannsrett. Saken involverer store verdier og reiser praktisk viktige spørsmål om omfanget av avtalt minoritetsvern etter aksjonæravtaler, inkludert vetorett og en konkurransebestemmelse.

Dom forventes å foreligge i løpet av høsten.

 

Voldgiftssamling med stor oppslutning

Stadig flere kommersielle tvister løses gjennom voldgift, og voldgift utgjør dermed en betydelig del av BAHRs tvisteløsningsvirksomhet. I samarbeid med Wikborg Rein har BAHR etablert en årlig voldgiftssamling, der sentrale aktører og brukere kan møtes for å dele kunnskap og erfaringer. I september var BAHR vertskap for den første samlingen, med to viktige tema på agendaen: «Procedural Order #1» og «Angrep på voldgiftsavgjørelsers gyldighet i et praktisk perspektiv». Samlingen fikk stor oppslutning, med over 120 deltakere fra alle de store norske advokatfirmaene, Universitetet i Oslo, Høyesterett, Borgarting lagmannsrett, ulike tingretter, organisasjoner som Nordisk Skibsrederforening, i tillegg til selvstendige voldgiftsdommere.

Temaene ble diskutert av to svært kyndige paneler. I debatten om Procedural Order #1 bidro Amund Bjøranger Tørum (Universitetet i Oslo), Shirin Saif (Roschier, Sverige), Peter Schradieck (Plesner, Danmark) og Asle Bjelland (CMS Kluge, Norge). Paneldebatten fokuserte særlig på hvordan man skal finne den riktige balansen mellom behovet for klare regler, samtidig som man bevarer fleksibiliteten, når aktørene skal skreddersy en prosess som hensyntar de særlige behovene og utfordringene som kan oppstå i en voldgift.

Angrep på voldgiftsavgjørelsers gyldighet i et praktisk perspektiv ble diskutert av Giuditta Cordero-Moss (UiO), Stephan L. Jervell (Wiersholm, Norge), Ginta Ahrel (Westerberg, Sverige) og Nina Lauber-Thommesen (selvstendig voldgiftsdommer, Sveits). Det er til dels store forskjeller i praksis fra de ulike jurisdiksjonene paneldeltakerne tilhører. I debatten fikk vi belyst hvordan domstolene i noen jurisdiksjoner er svært tilbakeholdne i sin prøving, mens andre anser seg kompetente til en mer inngående prøving, og at det også varierer hvilke grunnlag som kan anføres når en part krever å få en voldgiftsdom satt til side.

Vi gleder oss til fortsettelsen neste år!

Share aticle to
Loading video ...
close