EUs kapitalmarkedsunion – hva betyr det for Norge? | Nr. 1/16

EU-kommisjonen vedtok høsten 2020 en ny handlingsplan som skal styrke EUs kapitalmarkedsunion de neste årene. Det overordnede formålet med kapitalmarkedsunionen er å skape et reelt indre kapitalmarked hvor investeringer og sparemidler kanaliseres på en effektiv måte i hele Europa. På den måten skal forbrukere, selskaper og investorer få bedre tilgang til kapital og avkastningsmuligheter, uavhengig av hvor i EU de befinner seg.

Initiativene fra EU er av interesse her hjemme i Norge fordi vi gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å gjennomføre EUs reguleringer som nasjonal rett. Aksjonspunktene i EU-kommisjonens handlingsplan gir derfor en pekepinn på hvordan fremtidens regulering i Norge vil se ut på kapitalmarkedsområdet. I handlingsplanen har EU-kommisjonen foreslått 16 aksjonspunkter for å gjennomføre og styrke kapitalmarkedsunionen. BAHR vil i en serie nyhetsbrev gi en kortfattet oversikt over hvert av de ulike aksjonspunktene. Nedenfor kan du lese mer om aksjonspunkt 1.

Aksjonspunkt 1 – Gjøre selskaper mer synlige for grensekryssende investorer

Det første aksjonspunktet går ut på å etablere et «European Single Access Point» (ESAP) for finansiell og ikke-finansiell informasjon som skal offentliggjøres av utstedere av finansielle instrumenter i henhold til EU-regelverket (rapporteringsdirektivet mv.). Dagens regelverk stiller en rekke krav til at slike selskaper offentliggjør dokumenter og informasjon for å sikre transparens og redusere informasjonsasymmetri mellom de som sitter på innsiden av selskapene og eksterne investorer. Formålet med slik offentliggjøring er å bidra til riktig prising av risiko og ivareta investorenes tillit til kapitalmarkedene. Problemet i dag er at metoden for innhenting og offentliggjøring av slik informasjon varierer fra land til land. Dette resulterer i at investorer møter utfordringer når de skal vurdere, sammenligne og benytte offentlig tilgjengelig informasjon om ulike selskaper som ledd i sine investeringsbeslutninger. De viktigste utfordringene investorene møter i dag er at:

    1. Det er vanskelig å få tilgang til samlet informasjon om spesifikke selskaper fordi informasjonen er fordelt geografisk i hver enkelt medlemsstat hvor selskapet opererer.
    2. Ofte er informasjonen kun tilgjengelig eller søkbar på det lokale språket, noe som gjør informasjonen mindre tilgjengelig for utlendinger.
    3. Fraværet av en felleseuropeisk standard for visse typer finansiell og ikke-finansiell informasjon gjør det utfordrende for investorer å sammenligne og analysere informasjonen.
    4. Informasjonsformatet er sjeldent kompatibelt med automatiserte former for prosessering og behandling av data.

Fraværet av et integrert informasjonshåndteringssystem på EU-nivå er problematisk fordi det gjør kapitalmarkedet i EU mindre transparent og potensielt utgjør en ulempe i konkurransen om kapital med andre jurisdiksjoner, for eksempel USA. En felleseuropeisk plattform som kan tilby lett tilgjengelig, sammenlignbar og digitalt brukervennlig informasjon kan avhjelpe disse utfordringene.

***

Klikk her for å motta nyhetsbrevserien (kryss av for “Finance and Capital Markets” i skjemaet).

Share aticle to
Loading video ...
close