EUs kapitalmarkedsunion – hva betyr det for Norge? | Nr. 13/16

EU-kommisjonen vedtok høsten 2020 en ny handlingsplan som skal styrke EUs kapitalmarkedsunion de neste årene. Det overordnede formålet med kapitalmarkedsunionen er å skape et reelt indre kapitalmarked hvor investeringer og sparemidler kanaliseres på en effektiv måte i hele Europa. På den måten skal forbrukere, selskaper og investorer få bedre tilgang til kapital og avkastningsmuligheter, uavhengig av hvor i EU de befinner seg. Initiativene fra EU er av interesse her hjemme i Norge fordi vi gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å gjennomføre EUs reguleringer som nasjonal rett. Aksjonspunktene i EU-kommisjonens handlingsplan gir derfor en pekepinn på hvordan fremtidens regulering i Norge vil se ut på kapitalmarkedsområdet. I handlingsplanen har EU-kommisjonen foreslått 16 aksjonspunkter for å gjennomføre og styrke kapitalmarkedsunionen. BAHR vil i en serie nyhetsbrev gi en kortfattet oversikt over hvert av de ulike aksjonspunktene. Nedenfor kan du lese mer om aksjonspunkt 13.

Aksjonspunkt 13 – Forbedrede systemer for grensekryssende oppgjør

Aksjonspunkt 13 i EU-kommisjonens plan for kapitalmarkedsunionen går ut på å forbedre systemene for grensekryssende oppgjør av verdipapirer i EU.

Verdipapiroppgjørssystemene i Europa er fortsatt fragmentert langs nasjonale linjer og oppgjørsprosessene kan variere fra land til land. Dette kan utgjøre en merkostnad og risikokilde ved grensekryssende investeringer. Dersom prosessen for oppgjør av utenlandske verdipapirer virker omstendelig eller lite tilgjengelig, vil investeringer utenfor eget hjemland virke mindre attraktivt for investorer. Dette kan igjen true EUs ambisjon om å skape et reelt indre marked for investeringer.

Verdipapirsentralforordningen[1] innførte et felles regelverk for verdipapirsentraler i Europa og innførte et system med europeisk «pass», som gir verdipapirsentraler autorisert i et EØS-land adgang til å yte verdipapirsentraltjenester i andre EØS-land dersom bestemte vilkår er oppfylt. Forordningen har imidlertid ikke hatt den ønskede effekt når det gjelder økt konkurranse mellom verdipapirsentraler innenfor EU.

EU-kommisjonen ser nå på konkrete endringer av verdipapirsentralforordningen som kan effektivisere tilbudet av grensekryssende oppgjørstjenester og forbedre konkurransesituasjonen mellom verdipapirsentraler. Dette kan igjen bidra til å utvikle et reelt indre marked for oppgjør av verdipapirer i EU og senke kostnadene ved grensekryssende investeringer.

I juli 2021 publiserte EU-kommisjonen en rapport om verdipapirsentralforordningen til Europaparlamentet og Det europeiske råd, der kommisjonen bekreftet intensjonen om å foreslå lovendringer og pekte på flere områder av verdipapirsentralforordningen som de vil gjennomgå. Målsetningen er at det for investorer i EU skal være like enkelt å investere i verdipapirer fra et annet EU-land, som det er å investere i verdipapirer fra eget hjemland.

Konkret ønsker EU-kommisjonen blant annet å forenkle prosessen som verdipapirsentraler må gjennom for å kunne tilby verdipapirsentraltjenester i et annet EU-land eller til verdipapirer utstedt etter et annet EU-lands rett, samt styrke samarbeidet mellom nasjonale tilsynsmyndigheter og sikre en mer enhetlig anvendelse av reglene i verdipapirsentralforordningen på tvers av EU.

Det er ventet at EU-kommisjonen skal publisere endringsforslagene sine innen Q4 2021.

Etter hvert som endringene av verdipapirsentralforordningen vedtas og innlemmes i EØS-avtalen, vil reglene få betydning for verdipapirsentraler som er autorisert i Norge. Endringene vil også kunne gjøre det mer attraktivt for verdipapirsentraler med hjemstat i andre EØS-land å tilby tjenester i Norge. Dette kan igjen gi aktører i det norske kapitalmarkedet økte valgmuligheter for verdipapirsentraltjenester.

For norske investorer med investeringer utenfor Norge vil det uansett være en fordel at systemene for grensekryssende oppgjør av verdipapirer effektiviseres og harmoniseres ytterligere.

 

[1] Forordning (EU) 909/2014 (Central Securities Depositories Regulation – CSDR), i kraft i Norge fra 1. januar 2020. Du kan lese mer om verdipapirsentralforordningens betydning for Norge i vårt tidligere nyhetsbrev her.

 

***

Klikk her for å motta nyhetsbrevserien (kryss av for “Finance and Capital Markets” i skjemaet).

Share aticle to
Loading video ...
close