Finans | Høyesterett avklarer at det ikke foreligger krav til sannsynlighetsovervekt for at et fremtidig forhold kan utgjøre innsideinformasjon

The Norwegian Supreme Court / Photo: Erik N.H. Krafft

Den 4. april 2022 avsa Høyesterett en dom med en avklaring om forståelsen av et av vilkårene for at et forhold skal utgjøre innsideinformasjon. Høyesterett kom enstemmig til at det ikke kan oppstilles et krav om sannsynlighetsovervekt for at et mulig fremtidig forhold kan utgjøre «presise opplysninger», som er et av vilkårene for om et forhold utgjør innsideinformasjon.

Høyesterett la særlig vekt på ordlyden i EU/EØS-regelverket og den såkalte Daimler-dommen, som er en sentral avgjørelse fra EU-domstolen. Høyesterett mener disse rettskildene tilsier at minstekravet til sannsynlighet for at et mulig fremtidig forhold kan utgjøre presise opplysninger ligger noe lavere enn sannsynlighetsovervekt. Det er også slik at mellomliggende begivenheter i en trinnvis prosess i seg selv kan utgjøre presise opplysninger. Dersom det foreligger presise opplysninger må også øvrige vilkår være oppfylt for at et forhold skal utgjøre innsideinformasjon. Dette innebærer at informasjonen må være egnet til å påvirke kursen (fornuftig investor-testen) og ikke være offentliggjort, jf. Markedsmisbruksforordningen (MAR) artikkel 7.

Vi er enige i Høyesteretts resultat og dommen gir en avklaring av et tema som har vært noe omdiskutert og medført en viss sprikende retts- og myndighetspraksis. Oslo Børs har derimot vært tydelige på at de har ment at ikke foreligger et krav til sannsynlighetsovervekt. Vi anser Høyesteretts resultat å være i tråd med hvordan dette har vært praktisert av utstederne på børsens markedsplasser når det gjelder deres informasjonsplikt om innsideinformasjon. Når det oppstår innsideinformasjon underveis i en trinnvis prosess, er det ofte praktisk å benytte seg av reglene om utsatt offentliggjøring dersom vilkårene for dette er oppfylt. Dersom det ikke er adgang til utsatt offentliggjøring, eller utsteder velger å offentliggjøre innsideinformasjon om et forhold som er i prosess, er det viktig å være tydelig på hvilke elementer som er utestående og oppdatere markedet løpende frem til forholdet er endelig eller har materialisert seg.

 

Share aticle to
Loading video ...
close