Foreign Subsidies Regulation – nye meldeplikter fra 12. oktober for “finansielle bidrag” mottatt fra land utenfor EU

Den 12. oktober trer nye meldeplikter under den såkalte Foreign Subsidies Regulation i kraft i EU for foretak involvert i større transaksjoner og offentlige anskaffelser. Dette får også betydning for norske aktører som har omsetning i EU eller deltar i offentlige anskaffelser der. Meldepliktene knytter seg til finansielle bidrag fra land utenfor EU, deriblant Norge. Dette nyhetsbrevet gir oversikt over hva foretak som har mottatt finansielle bidrag fra norske myndigheter (eller andre myndigheter utenfor EU) trenger å vite om meldepliktene. I tillegg er det verdt å være oppmerksom på at EU-kommisjonen, som håndhever regelverket, også på eget initiativ kan treffe tiltak mot subsidier som vrir konkurransen i EU.

Meldepliktene gjelder for «finansielle bidrag» fra land utenfor EU, inkludert Norge

Melding skal inngis til EU-kommisjonen dersom terskelverdiene er oppfylt. Alle finansielle bidrag fra land utenfor EU, inkludert Norge, skal tas med i beregningen av om terskelverdiene er oppfylt. Dette til tross for at finansielle bidrag i Norge er underlagt tilsvarende statsstøtteregler som i EU. Konseptet «finansielle bidrag» tolkes svært vidt, det vil si at finansielle bidrag mottatt fra norske myndigheter eller andre offentlige aktører, for eksempel lovlig statsstøtte eller vederlag knyttet til kontrakter vunnet etter offentlige anbudskonkurranser, i prinsippet teller som «finansielle bidrag».

Terskler for meldeplikt

Ved transaksjoner gjelder meldeplikten der det skjer endringer av eierskap på varig basis etter en fusjon, et oppkjøp og ved etablering av et joint venture. Dette tilsvarer de typer transaksjoner som kan være meldepliktige til konkurransemyndighetene etter reglene om fusjonskontroll. Meldeplikten påhviler foretakene som erverver kontroll. Tersklene for meldeplikt ved transaksjoner er:

  • Minst ett av foretakene i en fusjon, målselskapet ved oppkjøp (ikke kjøper), eller joint venture’et (ikke foretakene som etablerer det), er etablert i EU og har minst EUR 500 millioner i omsetning i EU, og
  • Foretakene involvert i transaksjonen har samlet mottatt over EUR 50 millioner i «finansielt bidrag» fra land utenfor EU (inkludert Norge) de tre foregående årene.

Det er gjennomføringsforbud for meldepliktige transaksjoner (se nærmere om tidsfrister og prosess nedenfor). EU-kommisjonen kan i tillegg pålegge meldeplikt for transaksjoner under terskelverdiene.

Når det gjelder meldeplikt for leverandører som deltar i offentlige anskaffelser utlyst av oppdragsgivere i EU-land, er tersklene at den estimerte kontraktsverdien er på minst EUR 250 millioner, og leverandøren (inkludert konsernet den eventuelt er del av, og sentrale underleverandører) har mottatt finansielle bidrag på til sammen EUR 4 millioner de siste tre år fra land utenfor EU (inkludert Norge).

Ved offentlige anskaffelser der den estimerte kontraktsverdien er over terskelverdien, vil den offentlige oppdragsgiveren være forpliktet til å be leverandørene om informasjon om eventuelle finansielle bidrag.

«Finansielle bidrag» – hva betyr dette, og hva skal innrapporteres i melding ved transaksjon?

«Finansielle bidrag» omfatter alle former for fordeler og ytelser fra offentlige myndigheter som for eksempel tilskudd, kapitalinnskudd, lån, garantier, skattefordeler, tildeling av særlige og eksklusive rettigheter uten markedsmessig vederlag. I tillegg omfattes transaksjoner med det offentlige som for eksempel salg av varer eller tjenester.

Hva skal innrapporteres? For hvert land der et foretak har mottatt over EUR 45 millioner skal det inngis en tabell som gir oversikt over de finansielle bidragene. For visse typer finansielle bidrag som antas å ha særlig konkurransevridende virkning må foretakene inngi mer detaljert informasjon.

Prosess og mulige sanksjoner

EU-kommisjonen anbefaler at foretakene i en transaksjon som er meldepliktig, går inn i en prenotifikasjonsprosess, på lignende måte som ved melding til konkurransemyndighetene. Etter inngitt melding er det regulerte tidsfrister for EU-kommisjonens saksbehandling, og foretak kan tilby avhjelpende tiltak mens undersøkelsene pågår. EU-kommisjonen vil avslutte uproblematiske saker etter en innledende første fase som er 25 virkedager. Der det etter en innledende undersøkelse er tilstrekkelig indikasjoner på at de utenlandske subsidiene vrir konkurransen i EUs indre marked, vurderes saken nærmere i en fase to som er 90 virkedager. Fase to kan forlenges med 15 dager dersom foretaket foreslår tiltak som vil avhjelpe de identifiserte bekymringene. EU-kommisjonen kan forby gjennomføring av en transaksjon dersom den mener foretaket har mottatt utenlandske subsidier som vrir konkurransen i EUs indre marked, og det ikke er positive virkninger av subsidiene som veier opp for konkurransevridningen. Når det gjelder meldeplikt for offentlige anskaffelser, kan EU-kommisjonen på tilsvarende vis akseptere avhjelpende tiltak eller forby tildeling av kontrakt til leverandøren.

Brudd på gjennomføringsforbudet eller meldeplikten, inkludert omgåelse eller forsøk på omgåelse av meldeplikten, kan sanksjoneres med bøter opp til ti prosent av foretakets omsetning.

Det er ikke meldeplikt for transaksjoner der avtalen ble inngått, det offentlige budet ble kunngjort eller en kontrollerende eierandel ble ervervet før 12. juli 2023. Transaksjoner der avtalen ble inngått, det offentlige budet ble kunngjort eller en kontrollerende eierandel ble ervervet etter 12. juli, og som ikke er gjennomført før 12. oktober, er underlagt meldeplikt dersom transaksjonen er over terskelverdiene. Når det gjelder offentlige anskaffelser, er det ikke meldeplikt for kontrakter som er tildelt eller anskaffelsesprosesser som er igangsatt før 12. juli 2023.

Mulig forenklet behandling av finansielle bidrag mottatt fra norske myndigheter

EU-kommisjonen har uttalt at foretak som har mottatt finansielle bidrag fra EØS-EFTA-landene, inkludert Norge, kan be om at det lempes på kravene til hvilken informasjon som skal inngis om finansielle bidrag. Dette vil for eksempel kunne gjelde der foretak har mottatt lovlig statsstøtte. Dette betyr imidlertid ikke at selve meldeplikten vil lempes.

Share aticle to
Loading video ...
close