Høyesterett kom til at Oslo kommune må tilbakebetale eiendomsskatt for 2016

Etter at Oslo kommune i 2016 besluttet å innføre eiendomsskatt på alle eiendommer utenom næringseiendom, ble det tatt ut et gruppesøksmål mot kommunen med påstand om at vedtaket er ugyldig og at eiendomsskatten må tilbakebetales. De sentrale anførslene i søksmålet var at bunnfradraget i eiendomsskatteverdien var ulovlig høyt når det var satt til fire millioner kroner, og at kommunen ikke hadde overholdt utskrivningsfristen for 2016. Høyesterett har nå avsagt dom i saken.
Foto: Erik N.H. Krafft

En enstemmig Høyesterett kom til at Oslo kommune har anledning til å anvende et bunnfradrag på fire millioner kroner for hver selvstendige boenhet, selv om det innebærer at omkring 80 prosent av boligene i Oslo fritas fra eiendomsskatt. Retten viste imidlertid til at loven må forstås slik at det er en øvre grense for hvor stort bunnfradraget kan settes, og at et bunnfradrag som fritar 80 prosent av eiendommene ofte vil være over grensen for det akseptable. Når Oslo kommunes bunnfradrag likevel ble godkjent, skyldes det at fradraget ikke rokker ved eiendomsskatten får en allmenn karakter i Oslo. Retten viste i denne forbindelse til følgende:

• Til tross for bunnfradraget vil mange boliger (ca. 50 000) i Oslo bli ilagt eiendomsskatt.
• Skattyterne som ilegges eiendomsskatt vil være spredd over alle bydelene i Oslo.
• Bunnfradraget medfører ikke at bare visse eiendomstyper innenfor utskrivningsalternativet rammes, for eksempel rammes ikke bare eneboliger eller bare fritidsboliger.

Høyesterett (dissens 3-2) kom imidlertid til at Oslo kommune ikke har overholdt fristen for å utskrive eiendomsskatt i 2016 når utskrivingsvedtakene først ble utsendt mot slutten av juni dette året. Riktignok følger det av eiendomsskatteloven at fristen er innen utgangen av juni ved første gangs utskrivning, men denne fristen får ikke anvendelse fordi Oslo kommune har skrevet ut eiendomsskatt tidligere, nærmere bestemt frem til 1998.

Kommunen kunne heller ikke anses å ha overholdt den allmenne fristen om at skatten «så langt råd er» skal utskrives før 1. mars. Høyesterett kom til at formuleringen «så langt råd er» bare kan gi utsatt frist til etter 1. mars dersom kommunen i utgangspunktet har hatt en realistisk plan om at utskrivningsarbeidet skal være ferdig før 1. mars. Noen slik plan hadde ikke Oslo kommune. Tvert imot påbegynte kommunen arbeidet med utskrivning av eiendomsskatten så sent at det ikke var noen realistisk mulighet for å rekke utskrivning innen 1. mars. 2016.

Høyesteretts dom innebærer at Oslo kommune plikter å tilbakebetale eiendomsskatt for 2016 til de som klaget over skatten og som var parter i gruppesøksmålet. Hvorvidt kommunen vil velge å tilbakebetale også til andre gjenstår å se. For øvrig står kommunen fritt til å videreføre eiendomsbeskatning i påfølgende år med bunnfradrag på fire millioner kroner.

 

Les dommen i sin helhet her
Share aticle to
Loading video ...
close